Версия за печат

00841-2016-0003

BG-село Ковачевци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Ковачевци природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен при съблюдаване на следните общи изисквания: • Да послужи като основа за цялостното устройство на общинската територия, като определи общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и структурните части и общия режим на устройството им, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Неговите предвиждания са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове, с които се конкретизира устройството и застрояването на териториите на ниво поземлен имот. • Да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината. • Да отчете външните връзки на общината като стимулатор за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. Съобразяване предвижванията на разработки на територията на съседни общини или предвиждане (иницииране) на такива, отнасящи се за общи устройствени проблеми, като борба с рисковите фактори от наличните водоеми, развитие на транспортната и др. техническа инфраструктура и пр. • Да формира комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за преодоляване на установени съществени диспропорции между отделни части на общинската територия. • Да сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване; • Да създаде устройствени възможности за използване на природния и културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за опазването им; • Да създаде условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури инфраструктура • Да осигури възможности за етапност в реализацията на устройствени мероприятия - общинско задължение; • По отношение на икономическото развитие на общината - да се проучат възможностите и предложат решения за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска собственост, при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването. • Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респ. оразмеряване на системите, като се съблюдават и изискванията за устойчивост на системите. Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и новопредвидени селищни образувания, както и за други части от общинската територия с ОУПО може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при необходимост: - територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им; - територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ); - рискови територии – зони със свлачища и ерозия и потенциално наводняеми територии; - територии за прилагане на ландшафтно устройствени мероприятия. Разпределението на територията на общината по видове общо (преобладаващо) предназначение и видове устройствени зони да се извърши с номенклатурата и възможностите на Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (по-нататък - Наредба № 7/2003 на МРРБ), при съобразяване с режимите, установени по реда на други закони, , и на фактическото ползване. За територията на общинския център да се съблюдават предвижданията на действащия цялостен устройствен план.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект, Екологична оценка и Оценка за съвместимост.

Прогнозна стойност без ДДС
90716 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 900,00 (деветстотин лева) лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата.Когато участникът избере да представи гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то тази гаранция трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата (Образец № 18).Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Ковачевци:Банка „Интернешънъл Асет Банк”, клон Радомир, IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF.При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично трябва да се посочи процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или учредена банкова гаранция в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено едно от следните условия, а именно че е: в полза на Община Ковачевци;- безусловна и неотменима; - със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата;- за настоящата обществена поръчка.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Възложителят допуска възможност участниците в процедурата да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като се изисква в нея да се съдържат условията разписани в образеца от документацията. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция (Образец № 19).Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Ковачевци и че е със срок на валидност – най – малко 20 дневен срок след одобряване на проекта от Общински съвет. Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за изпълнение с точен текст на Образеца от Документацията за участие, то участника следва да представи гаранция за изпълнение която съдържа минимум изисканата информация в Образеца от документацията за участие.Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че в размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, чието изпълнение се обезпечава с тази гаранция. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на регионалното развитие и бблагоустройството и със средства от общинския бюджет.Общата максимално допустима стойност на настоящата поръчка e 90 716,67 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) без вкл. ДДС, образувана чрез задаване на максимална стойност в плана за финансиране.Недопустимо е: надхвърляне на максималната прогнозна стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя условия и няма да бъде оценявана.Схема на плащанеСхемата на плащане на поръчката е следната: Авансово плащане - Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора и се осъществява след подписване на договора и в 10 (десет) дневен срок след получаване на средства по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез МРРБ, и представена от Изпълнителя фактура за авансово плащане. Междинни плащания- Първо междинно плащане към Изпълнителя - в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора и се заплаща на изпълнителя във фаза предварителен проект на ОУПО (без вкл. ЕО и ОС), след предаване на предварителния проект от изпълнителя на възложителя с подписване на двустранен приемателно – предавателен протокол, по реда на чл. 9 от проекта на договор. Изпълнителя издава фактура за междинно плащане в 10 (десет) дневен срок след приемане на Предварителен проект за ОУПО.. Сумата по фактурата за междинно плащане се нарежда по сметката на Изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след получаване на трансфер от МРРБ. Второ междинно плащане към Изпълнителя - в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора и се заплаща на изпълнителя, след подписване на двустранен приемателно – предавателен протокол, по реда на чл. 9 от проекта на договор за предаването на Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС). Изпълнителя издава фактура за междинно плащане в 10 (десет) дневен срок след подписването на протокола за предаването на ЕО и ОС. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% (осемдесет процента) от стойността на Договора. Окончателно плащане Окончателното плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора се заплаща на изпълнителя в 10 (десет) - дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПО от Общински съвет и представена от Изпълнителя фактура за окончателно плащане. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинното плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те предоставят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участници са обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Договорът за създаване на обединение трябва да е с нотариална заверка на подписите и да отговаря на следните изисквания: 1. Да е определено лице, което ще представлява обединението и ще подписва документите; 2. Да е описана формата на участие на всеки от съдружниците в обединението – парично участие, човешки ресурси или друго; 3. Да е отразено, че водещият съдружник е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всички съдружници; 4.Да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; 5. Да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; 6. Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора; 7. Да е записана банковата сметка, по коята ще бъде възстановена гаранцията за участие. В случаите, когато дадено обединение е сформирано на по-ранен етап, и горепосочените клаузи не се съдържат в договора за създаване на обединение, възложителят допуска възможност за представяне на допълнително споразумение, което да допълва вече съществуващия договор, който в своята цялост да отговаря на изискванията на възложителя поставени по настоящата поръчка. В случаите в които съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, представи самостоятелна оферта– същият ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва: Плик №1 с надпис “Документи за подбор”следва да съдържа:Оферта за участие - попълва се Обр№1;Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Обр№2;Регистрационни документи на участника - подава се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя;документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние;Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено, като документът бъде преведен на български език в официален превод по смисъла на §1, т.16а от ЗОП (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);Заверено от участника копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице.Когато участникът е чуждестранно физическо лице, документа за самоличност следва да се представи в официален превод.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, в случай че участникът не е юридическо лице както и документ, подписан от лицето представляващо обединението когато то не е посочено в договора;Заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за търговска регистрация подава се от участника;Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка (платежно нареждане) или оригинал на банковата гаранция за участие;Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП– попълват се Обр№3 - подават се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника,а именно:Декларация по чл.55, ал. 7 както за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълват се Обр№4 - подават се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.Декларация-справка,съдържаща списък с изпълнен/и договор/и с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчката, общо за последните пет години (считано до датата на подаване на офертата). Декларацията следва.Списъкът да бъде придружен от документите по чл.51, ал.4 от ЗОП.Попълва се Обр№ 5.В случай, че участникът ползва подизпълнител/и, то този подизпълнител също трябва да представи Списък с изпълнени договори с предмет, дейността която ще изпълняват.Когато участникът е обединение, изискването по тази точка важи за обединението, като цяло.Декларация - списък на екипа за изпълнение на обществената поръчка, включващ експертите, които ще отговарят и участват в изпълнението на предмета на обществената поръчка – попълва се Обр№6 - подава се от участника;Професионални автобиографии на експертите – попълва се Обр №7;Декларация, посочваща образователно-квалификационната степен, професионална квалификация и професионален опит - попълва се Обр№8 - подава се от участника;Декларации за разположение на експертите за изпълнение на поръчката - попълва се Обр №9;Декларация за Техническо оборудване за изпълнение на поръчката - попълва се Обр №10;Декларация за участието на подизпълнители, като се посочва видът на работите и делът на тяхното участие – попълва се Обр№11 - подава се от участника;Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Обр№12–подава се от подизпълнителя;Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор – попълва се Обр№13 - подава се от участника;Декларация Обр№14 по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – подава се от участника, а в случай на участие на подизпълнител и/или обединение, съгласно изискванията на чл.56, ал.2 и 3 от ЗОП Декларация Обр№15 прод. в доп.информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: декларация – справка, съдържаща списък с изпълнен/и договор/и сходни с предмета на поръчката, общо за последните три години (считано до датата на подаване на офертата). Декларацията следва да включва наименование на договора/ите, стойност, дата на изпълнение и получател и да бъде придружена с препоръка/и за добро изпълнение на договор/и от списъка. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, стойността, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако в препоръката не се съдържа цялата информация, поискана от Възложителя, участниците представят копия от приемо-предавателни протоколи и/или актове за завършване на работата.2. декларация-списък с екип за изпълнение, включващ експертите, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка; автобиография на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, подкрепящи професионалния опит, квалификация и специфичен професионален опит (и/или участие в услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката) за конкретния експерт; декларации за разположение от експертите; декларация, посочваща образованието, професионална квалификация и професионален опит на всеки един от експертите; 3. декларация за техническо оборудване с приложени документи, удостоверяващи, че участникът разполага лицензиран софтуер, в т.ч. за Географски информационни системи (ГИС) за периода на изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: 1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да имат минимум един изпълнен договор за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.Под “услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: дейности по изработване на Общ устройствен план – ОУП / Задание за изработване на ОУП/ Подробни устройствени планове с обхват над три квартала за последните три години, считано от датата на подаване на офертите.2. Участникът следва да разполага със минимум следния екип за изпълнение на поръчката, който включва най – малко посочените експерти на следните позиции: Eксперт 1: Ръководител екип – висше образование, "магистър", специалност "архитектура" или еквив., притежаващ пълна проектантска правоспособност;- мин. 10 години упражняване на професионалната си квалификация в областта на устройственото планиране, - опит в изготвяне и ръководство най-малко на две разработки в областта на устройственото планиране.Експерт 2: Урбанист –висше образование – специалност „архитектура” или „урбанизъм”, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- минимум 7 г. опит в областта на устройственото планиране, –опит в разработването на ОУП / ПУП.Експерт 3: Еколог – висше образование - специалност „Екология” или еквив., - мин. 3 г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в изготвянето на ЕО / ОС на планове и програми. Експерт 4: Географски информационни системи - висше образование – специалност „геодезия” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност и сертификат за правоспособност от АГКК;- минимум 5 г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в устройственото планиране /работа с кадастър / работа с ГИС.Експерт 5: Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи - висше образование – специалност „транспортно строителство”, „пътно строителство” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- минимум 5г. упражняване на професионалната си квалификация;-опит в проектирането на комуникационни връзки в урбанизирана територия / устройствено планиране на транспортно-комуникационна инфраструктура.Експерт 6: Електроснабдяване и съобщения - висше образование – специалност „електроинжeнер” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- минимум 5 г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в проектирането на енергийната инфраструктура / участие в разработването на ОУП(ПУП)Експерт 7: Водоснабдяване и канализация - висше образование – специалност „ВиК” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност; - минимум 5г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в проектирането на ВиК инфраструктура, участие в разработването на ОУП / разработки в сферата на устройственото планиране.Експерт 8: Зелена система- висше образование – специалност „ландшафтна архитектура” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- минимум 5г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в разработването на ОУП / на разработки в сферата на устройственото планиране.Експерт 9: Анализи и прогнози- висше образование – специалност „икономическа география”, „географ - икономгеограф”, „икономика” или еквивалент. - минимум 5г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в изпълнението на услуги/ проекти, сходни с предмета на обществената поръчка.Експерт 10: Геолог - висше образование, "магистър", в някоя от следните области: геология, инженерна геология, хидрогеология или еквивалент.- минимум 5г. упражняване на професионалната си квалификация;- опит в изготвянето на инженерно-геоложки доклади. *Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложените екипи за изпълнение на поръчката.!!! Продължава в VІ.3 допълнителна информация:
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗУТ, ЗКАИИП

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 36 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят няма изискване документацията за участие да се получава на място. Документацията може да се изтегли от сайта на Възложителя http://kovachevtsi.com/, раздел „Профила на купувача“ При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ че документацията е заплатена.Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за адрес на изпращане, валиден телефонен номер и e-mail.Цената на документацията е 36.00 (тридесет и шест) лева с вкл. ДДС.Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Ковачевци или по банков път, по приходната сметка на община Ковачевци, както следва: Банка „Интернешънъл Асет Банк”, клон Радомир, IBAN: BG57IBG74788400576000BIC: IABGBGSFКОД: 447000Документацията може да бъде закупена най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.Считано от датата на изпращането на обявлението за обществена поръчка е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата за обществена поръчка на следния интернет адрес: http://kovachevtsi.com/?page_id=223

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

продлъжение от ІІІV2.1 по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – по образец – подава се от всички експерти, предложени в екипа на участника, включително и от ръководителя на екипа. Образец № 20, Плик №2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”Попълва се Обр№16 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Плик №3 - “Предлагана цена”Попълва се Обр№17 „Ценово предложение”. Продължение от ІІІV2.3 Технически изисквания - минимални изисквания :Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.!!! Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие.!!! Специфичния професионален опит (и/или участие в услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката) за експертите, за които се изисква такъв от Възложителя, се доказва с документи: референции, договори и др. Ако изисквания специфичен опит (и/или участие в услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката) не бъде доказан с документи, то конкретния експерт няма да бъде приет за допустим.Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката.Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя.Всички експерти трябва да са независими и без конфликт на интереси в отговорностите си.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че един и същи експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.Ако експерт, представил декларация за изключително участие в екипа на участник и подаде самостоятелна оферта, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка и тази оферта няма да бъде разглеждана.3. Участникът трябва да разполага с минимум два броя лицензиран софтуер за изпълнение на поръчката, в т.ч. за Географски информационни системи (ГИС) за периода на изпълнение на поръчката.В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото минимално изискване се прилага за обединението (консорциума и др.) като цяло.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ