00470-2016-0002

BG-с.Черноочене: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.Шеста № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/?p=639.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Ощината и обслужващите звена

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост" - Община Черноочене, Област Кърджали.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Доставката ще се извършва на място, посочено от Изпълнителя - постоянен пункт на територията на Община Черноочене и възможност за зареждане в цялата страна.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост" - Община Черноочене, Област Кърджали, както следв:горива - бензин А-92Н, А-95Н, А-96Н, дизелово гориво; масла-двигателно за бензинови и дизелови двигатели, транмисионно, хидравлично; антифриз; спирачна течност; автокозметика-течност за стъклоумиватели против замръзване, гюдерия за подсушаване, силиконов освежаващ спрей, спрей за гуми, спрей за ключалки против замръзване, ароматизатор течен и др." Водачите на МПС ще зареждат с бензин и евродизел, с масла, както и с други консумативи от съответните бензиностанции на кандидата, спечелил открита процедура. Количествата са в рамките на нуждите на Община Черноочене за три години от датата на сключване на договора.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09132000, 09132100, 09200000, 09210000, 09211000, 09211100, 09211400, 09211900, 09240000, 09211600, 09211650, 24951000, 24951100, 24951311, 31400000, 34312200, 39831500, 42913300

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Бензин
Безоловен бензин
Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти
Смазочни препарати
Смазочни масла и препарати
Моторни масла
Масла за зъбни предавки
Смазочни двигателни масла
Масла и продукти, получени от или на базата на въглища
Масла за хидравлични системи и за други цели
Спирачни течности
Греси и смазочни препарати
Смазочни вещества
Антифриз
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
Запалителни свещи
Почистващи препарати за автомобили
Маслени филтри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Според нуждите на общината, за три години от датата на сключване на договора, като се предвижда общата стойност на доставките да не надхвърля 300 000 лв. без ДДС, в рамките на договора от три години.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП - парична сума или банкова гаранция в размер на 1000 лв. и се представя в една от формите, посочени в чл.60 от ЗОП, със срок на валидност - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите, внесени по банковата сметка на Община Черноочене в "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF, или в касата на общината. 2.Гаранцията за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 3000 лв. предвидени в чл.60 от ЗОП форми, внесени по банковата сметка на Община Черноочене в "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF, или в касата на общината. Гаранциите се представят, освобождават и задържат при условията и сроковете, записани в чл.61 и чл.62 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение на обществената поръчка трябва да надвишава срока на договора най-малко с един месец.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със средства от общинския бюджет и от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, при условията на отсрочено плащане, съгласно офертата на участника и изискванията в документацията за участие. Плащане - в лева, с платежно нареждане, по банков път и по банкова сметка посочена от изпълнителя, след представена на фактура в счетоводството, в срок съгласно приложението в офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в процедурата има всеки кандидат, приел изцяло всички условия и изисквания, посочени в тръжната документация и отговаря на условията на ЗОП. Кандидатите следва да бъдат регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. Да представят оферта съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП. Декларация по чл.47, ал.1, 2 и 5, чл.48, чл.51 ал.1, т.1, 3, 4, 9 10 от ЗОП. Декларация за имената на подизпълнителите, които ще участват, доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация, участие на подизпълнители /ако има такива и др. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата кандидат или участник, който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Основание за отстраняване на участника от процедурата също така може да бъде и наличието на някоя от хипотезите по чл.69 от ЗОП, непредставянето на някои от документите по чл.56 от ЗОП и от настоящето обявление . Представяне на оферта, която е непълна или не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията за участиев процедурата. Кандидатите да представят документ за внесена гаранция за участие, срок на валидност на офертите. Документ за регистрация на чуждестранно лице, собразно националното му законодателство, преведен на официалния език и легализиран, а когато е физическо лице - копие от документа за самоличност.Представената оферта по съдържание следва да отговаря на изискванията на чл. 56 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година, оформени съгласно Закона за счетоводството с изключение на новорегистрираните. 2.Копие от годишната данъчна декларация за последната финансова година. 3.Справка за общия оборот и за оборота, реализиран от доставки за предходните три години. 4.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 5.Документи по чл.50 и чл.51 от ЗОП. Когато учадтникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи документите по чл.56, ал.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникъттрябва да има среден годишен реализиран обем от доставки в размер не по-малко от 100 000 лв. за последните три години. Когато участникът е обединение се приема сумарно реализираният обем на всички участници в обединението. 2.Финансовиат резултат от финансовия отчет на участниците трябва да бъде положителен за последните три финансови години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка - декларация за опита на участника през последните три години. 2.Справка - декларация съдържаща списък с описание на техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка. 3.Доказателства за търговската, професионална репутация и опита на Участника, свързани с предмета на поръчката - копие от препоръки, референции и други доказателства от предишните възложители за изпълнени подобни дейности.
Минимални изисквания: Участникът да разполага с необходимата техника, материална база и персонал/основен и допълнителен/ за изпълнение на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документи за участие може да бъде изтеглена от електронния сайт на община Черноочене или да се закупи от центъра за услуги и информация на гражданите. Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя, сектор Профил на купувача. Възложителят предоставя документация на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай, че заинтересовано лице желае документацията да му бъде предоставена от Възложетеля, се прилагат изискванията на чл.28, ал.7 от ЗОП и следва да заплати сумата от 10,00 лв.(десет лева) без ДДС. Документацията за участие може да бъде получена от центъра за информация и услуги на гражданите на общината- стая № 4, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удоставеряващ, че същата е заплатена по бюджетнта сметка на общината или на касата на общината. В случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документацшия преди издаване на решението за промяна. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7(седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на общинска администрация - Черноочене.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители във връзка с предмета на обществената поръчка, при извършване на действията по чл.68, ал. 3 и ал.4 от ЗОП, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица. Представителят на Участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако не е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в регисъра или в списъка за присъствието на представителите при отварянето на офертите, удостоверяващ тяхното присъствие. Същите могат да присъстват и при отварянето на плик № 3 с надпис "Предлагана цена".РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1 - 5, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участгниците; Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение и ако е приложимо декларация от участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП; Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд езек, се представят и в превод на български език. Участникът да работи с екологични чисти продукти съгласно изискванията на БДС и други международни стандарти. Доставките да са придружени със сертификат за качество и за производство, съгласно фирмената техническа спецификация на основния производител.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул.Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул.Витоша № 18, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването се извършва съгласно изискванията на чл.120 и чл.121 от ЗОП. Редът и условията за обжалване актовете на възложителите соа подробно описани в чл.120 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП, от получаване на документацията, от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действи, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул.Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул.Витоша № 18, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ