Версия за печат

00470-2016-0002

BG-с.Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 205 от 18.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.Шеста № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/?p=639.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Общината и обкслужващите звена


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост - Община Черноочене, Област Кърджали, както следв:горива - бензин А-92Н и А-95Н,А-96Н дизелово гориво; масла-двигателно за бензинови и дизелови двигатели, транмисионно, хидравлично; антифриз; спирачна течност; автокозметика-течност за стъклоумиватели против замръзване, гюдерия за подсушаване, силиконов освежаващ спрей, спрей за гуми, спрей за ключалки против замръзване, ароматизатор течен и др." Водачите на МПС ще зареждат с бензин и евродизел, с масла, както и с други консумативи от съответната бензиностанция на кандидата, спечелил откритата процедура. Количествата са в рамките на нуждите на Община Черноочене за три години от датата на сключване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта и нуждата от доставка на гориво - смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства - общинска собственост - Община Черноочене, Област Кърджали, съгласно изискванията на ЗОП. В изпълнение на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул.Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул.Витоша № 18, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Община Черноочене - Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене, Област Кърджали