Версия за печат

00752-2016-0005

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

Министерство на вътрешните работи (МВР), ул. 6-ти септември № 29, За: Сияна Вълчева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9823653, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - МВР (ДУССД - МВР)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/sledgarancionna_poddryjka_cais.htm.

Електронен достъп до информация: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/sledgarancionna_poddryjka_cais.htm.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - МВР, ул. Княз Борис I № 124, За: Живка Даскалова; Людмила Василева, Р България 1000, София, Тел.: 02 9824676; 02 9822274, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране: 1. в пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства; 2. на подсистемите на МВР, осигуряваща издаването на български лични документи (БЛД), съхраняване на данните за тях, както и средства за тяхната защита; 3. за анализ и проверка на български лични документи и защитите им в лаборатории на МВР“. Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – автономна електрозахранваща система“. Обособена позиция № 3: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – прецизни климатици“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на предоставяне на услугите по обособени позиции, както следва: за обособена позиция № 1: гр. София и територията на страната (ОДМВР), съгласно списък с адреси за поддръжка на технически и програмни средства на системата за управление за персонализация (СУП) и осигуряване на специални консумативи, необходими за техническите средства в пунктовете за персонализация, описани в Таблица 3 от Техническата спецификация; за обособена позиция № 2: гр. София, ул. Теодосий Търновски № 42, Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР; за обособена позиция № 3: гр. София, ул. Теодосий Търновски № 42, Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране: 1. в пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства; 2. на подсистемите на МВР, осигуряваща издаването на български лични документи (БЛД), съхраняване на данните за тях, както и средства за тяхната защита; 3. за анализ и проверка на български лични документи и защитите им в лаборатории на МВР“. Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – автономна електрозахранваща система“. Обособена позиция № 3: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – прецизни климатици“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

за обособена позиция №1: общо 4014 бр., от които: 1. Сървъри - Софтуер - общо 5 броя; 2. Сървъри - Хардуер - общо 7 броя; 3. Центрове за персонализация - общо 420 броя; 4. Осигуряване на специални консумативи - общо 590 броя; 5.. Система БДС - централно ниво - общо 21 броя; 6. Комуникационно оборудване - общо 433 броя; 7. Система за цифров подпис - общо 120 броя; 8. Система БДС - регинално ниво - общо 2 400 броя; 9. Инструмент за видео спектрални изследвания с микроскоп - F&F VSC 6000 - 2 бр.; 10. Специализирана система за паспортен контрол F&F VISPEC 2 - 1 бр.; 11. Газов хроматограф Agilent Technologies 7890A - 2 бр.; 12. Допълнителни модули за течно-хроматографска система Agilent 1100 - 1 бр.; 13. Раманов спектрометър за документни изследвания F&F Foram 685-2-1 бр.; 14. Дисперсивен Раман-Микроскоп за изследвания на мастило, неорганични съединения, полимери и др. Bruker Optics SENTERRA - 2 бр.; 15. Видеоспектрален компаратор в комплект с микроскоп със CCD камера - 9 бр.; за обособена позиция №2: общо 234 броя, от които: 1.Дизел-генератор SUNLIGHT SSS-350-1бр.; 2.Табло АВР в комплект с управлението на дизел-генератора-1бр.; 3.Дизел-генератор SDMO -XP700 C2-1бр.; 4.Табло АВР в комплект с управлението на дизел-генератора-1бр.; 5.Устройства за непрекъсваемо електрозахранване UPS AEG Protect 3.33-120 kVA-2 бр.; 6.Батериите за UPS AEG-62 бр.; 7.Електрически шунт (Bypass panel), устройство за паралелна работа на UPS (Protect 3.XX.52)-1бр.; 8.Устройства за непрекъсваемо електрозахранване UPS EATON 9395-275 kVA-2 бр.; 9.Батериите за UPS EATON-160 бр.; 10. Битови климатици за охлаждане на UPS-CArrier тип AE 7 kW - 3 бр. за обособена позиция №3: общо 14 броя, от които: 1. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 50 кW М50 UA - 2 бр.; 2. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 20 кW М20 DA - 2 бр.; 3. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 29 кW М29 UA - 10 бр. Количествата технически и програмни средства, предмет на обществената поръчка, по обособени позиции са подробно описани в Техническа спецификация от документацията за участие в обществената поръчка. Забележка: Прогнозната стойност на поръчката е сформирана, като в нея е включена и опцията за продължаване срока на действие на договора с още 12 месеца.

Стойност, без да се включва ДДС
20644833.34 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца, ако са изпълнени следните условия: - при промяна на срока посочен в т. 2 от Решение по т. 26 от протокол № 7 на заседание на Министерски съвет, проведено на 17.02.2016 г.; - вземане на решения по целесъобразност от възложителя за удължаване срока на действие на договора с до 12 месеца.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

III.1.1) Гаранцията за участие по обособени позиции е в размер на: - за обособена позиция №1: 204360.00 лв.; - за обособена позиция №2: 588.33 лв.; - за обособена позиция №3: 1500.00 лв.; Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % /пет на сто/ от общата стойност на договора без ДДС. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по IBAN BG 09 BNBG 9661 3300 146201, BIC код BNBGBGSD, БНБ на името на Министерство на вътрешните работи. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при тяхното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства по обособена позиция ………………. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригинала й, със срок на валидност - не по-малък от срока на валидност на офертата. Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока на изпълнение на договора плюс 30 дни. Участникът/ Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за участие/изпълнение на поръчката. Когато участникът/изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. В случай на обжалване, възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичане срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Когато с взлязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. В случай, че възложителят се възползва от опцията за продължаване на срока на договора с още до 12 месеца, то изпълнителят следва да удължи срока на гаранцията за изпълнение на договора със срока за който е удължено действието на договора плюс 30 дни.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия и начин на формиране на предлаганата цена: Участниците представят ценовата си оферта по обособени позиции като посочват единична цена за предложената следгаранционна поддръжка за всеки компонент в лева без ДДС за 1 (един) месец, обща цена за компонента без ДДС за 1 (един) месец, обща стойност за обособената позиция в лева без ДДС и с ДДС за 1 (един) месец и обща стойност за обособената позиция в лева без ДДС и с ДДС за 12 (дванадесет) месец/а. В цената за поддръжка на техническите и програмни средства да са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. В цената за следгаранционната поддръжка да са включени труд, вложени резервни части и/или компоненти, батерии, транспортни разходи, мита, такси, командировъчни - пътни, дневни и квартирни на свои служители и други разходи. За обособена позиция 1: В цената за следгаранционната поддръжка да са включени консултантски услуги в рамките на до 1000 човекочаса при преминаване към централизирана персонализация и при възникнала необходимост. За обособена позиция 1, по т.1. „Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране в пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства”: в срока на договора за следгаранционна поддръжка на системата, да се осигурят специализирани консумативи, необходими за работата на техническите средства в пунктовете за персонализация . В случай, че договорът бъде удължен, заплащането се извършва въз основа на предложените цени за един месец до края на допълнителното споразумение. 2. Условия и начин на плащане - За изпълнените по договора дейности, възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена, съгласно ценовата оферта на изпълнителя, предложена в офертата му, която е неразделна част от договора за обществената поръчка. Плащането се извършва по банков път по посочена от изпълнителя сметка в срок от 30 дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан без забележки констативен протокол. Плащането на цената по договра се извършва ежемесечно, на 12 (дванадесет) равни месечни вноски. 2.1. Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя/лите. 2.2. Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнената/ните от него работа/ тях работи, които са приети.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Съгласно чл. 49 от ППЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца, ако са изпълнени следните условия: - при промяна на срока посочен в т. 2 от Решение по т. 26 от протокол № 7 на заседание на Министерски съвет, проведено на 17.02.2016 г.; - вземане на решения по целесъобразност от възложителя за удължаване срока на действие на договора с до 12 месеца. 2. Централизираната автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства и техническите средства, осигуряващи инфраструктурата на системата работят денонощно, т. е. 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. 3. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на договор по съответната обособена позиция и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок. 4. Договорите по всяка обособена позиция от обществената поръчка ще се сключат след осигуряване на финансови средства за обезпечаването им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При спазване разпоредбите на чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал. 2 от ЗОП да се представят: 1. Представяне на участника, което да включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелства или някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. 2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 3. Когато участникът е обединение/консорциум прилага към офертата си - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 4.1. Подизпълнителите декларират съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник; 4.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват подизпълнителя. 4.3. Подизпълнителите представят декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 8. Образец на оферта; 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 10. Ценово предложение; 11. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 12. Декларация за срок на валидност на офертата; 13. Декларация за приемане на условията в проект на договора; 14. Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 15. Декларация за приемане условията и начина на плащане; 16. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. * "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът да представи списък на услугите, еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за изпълнена услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. * Сходни с предмета на поръчката са дейности за гаранционна и/или следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства. 2. Участникът да представи списък, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, сходна с предмета на обособената/ите позиция/и за която/които участва, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 2. За всеки компонент, включен в обособената позиция, за която участва, участникът да разполага с минимум двама специалисти от предоставения списък, квалифицирани за изпълнение на дейностите по следгаранционна поддръжка, отговарящи на следните минимални изисквания: - да имат придобито образование минимум "Бакалавър" в областите "Технически науки" и/или "Природни науки, математика и информатика" и/или придобита професионална квалификация в областта поддръжка на технически или програмни средства от предмета на обособената позиция. - да имат професионален опит минимум 2 (две) години в дейности по поддръжка на технически и програмни средства, включени в предмета на обособената позиция. * Доказва се с посочване на наименование и/или номер на диплома и/или придобит сертификат или друг/и документ/и, с който/които се доказва квалификация и/или професионален опит; * Да бъде посочено наименование и/или номер на документ, с който се доказва съответно квалификацията и/или образованието (ако е приложимо).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - МВР, гр. София, ул. Княз Борис I № 124

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията по чл. 68, ал.3 и чл. 69а, ал.3 от ЗОП. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат посочени в профила на купувача.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие в процедурата не се закупува, а се публикува на профила на купувача, на електронен адрес: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/sledgarancionna_poddryjka_cais.htm 2. Писмени искания за разяснение по документацията се подават съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП на български език. Възложителят публикува разясненията в законоустановения срок от постъпване на искането на профила на купувача на електронен адрес: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/sledgarancionna_poddryjka_cais.htm 3. Участниците в процедурата представят документите в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Общият плик, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис "Документи за подбор по обособена позиция № …", плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …", в който се поставя техническото предложение и плик № 3 с надпис "Предлагана цена по обособена позиция № …". Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 1, № 2 и № 3 се представят за всяка от обособените позиции като те НЕ се поставят в общ плик № 1, № 2 или общ плик № 3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно условията по чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДУССД - МВР (Сектор Правно-нормативно обслужване), ул. Княз Борис I № 124, Република България 1000, София, Тел.: 02 9824924, Факс: 02 9813010

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране
1) Кратко описание

Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране: 1. в пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства; 2. на подсистемите на МВР, осигуряваща издаването на български лични документи (БЛД), съхраняване на данните за тях, както и средства за тяхната защита; 3. за анализ и проверка на български лични документи и защитите им в лаборатории на МВР“.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

3) Количество или обем

за обособена позиция №1: общо 4014 бр., от които: 1. Сървъри - Софтуер - общо 5 броя; 2. Сървъри - Хардуер - общо 7 броя; 3. Центрове за персонализация - общо 420 броя; 4. Осигуряване на специални консумативи - общо 590 броя; 5. Система БДС - централно ниво - общо 21 броя; 6. Комуникационно оборудване - общо 433 броя; 7. Система за цифров подпис - общо 120 броя; 8. Система БДС - регинално ниво - общо 2 400 броя; 9. Инструмент за видео спектрални изследвания с микроскоп - F&F VSC 6000 - 2 бр.; 10. Специализирана система за паспортен контрол F&F VISPEC 2 - 1 бр.; 11. Газов хроматограф Agilent Technologies 7890A - 2 бр.; 12. Допълнителни модули за течно-хроматографска система Agilent 1100 - 1 бр.; 13. Раманов спектрометър за документни изследвания F&F Foram 685-2-1 бр.; 14. Дисперсивен Раман-Микроскоп за изследвания на мастило, неорганични съединения, полимери и др. Bruker Optics SENTERRA - 2 бр.; 15. Видеоспектрален компаратор в комплект с микроскоп със CCD камера - 9 бр. Количествата технически и програмни средства, предмет на обществената поръчка са подробно описани в Техническа спецификация от документацията за участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20436000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

1. Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца, ако са изпълнени следните условия: - при промяна на срока посочен в т. 2 от Решение по т. 26 от протокол № 7 на заседание на Министерски съвет, проведено на 17.02.2016 г.; - вземане на решения по целесъобразност от възложителя за удължаване срока на действие на договора с до 12 месеца.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – автономна електрозахранваща система
1) Кратко описание

Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – автономна електрозахранваща система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

3) Количество или обем

за обособена позиция №2: общо 234 броя, от които: 1.Дизел-генератор SUNLIGHT SSS-350-1бр.; 2.Табло АВР в комплект с управлението на дизел-генератора-1бр.; 3.Дизел-генератор SDMO -XP700 C2-1бр.; 4.Табло АВР в комплект с управлението на дизел-генератора-1бр.; 5.Устройства за непрекъсваемо електрозахранване UPS AEG Protect 3.33-120 kVA-2 бр.; 6.Батериите за UPS AEG-62 бр.; 7.Електрически шунт (Bypass panel), устройство за паралелна работа на UPS (Protect 3.XX.52)-1бр.; 8.Устройства за непрекъсваемо електрозахранване UPS EATON 9395-275 kVA-2 бр.; 9.Батериите за UPS EATON-160 бр.; 10. Битови климатици за охлаждане на UPS-CArrier тип AE 7 kW - 3 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58833.34 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

1. Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца, ако са изпълнени следните условия: - при промяна на срока посочен в т. 2 от Решение по т. 26 от протокол № 7 на заседание на Министерски съвет, проведено на 17.02.2016 г.; - вземане на решения по целесъобразност от възложителя за удължаване срока на действие на договора с до 12 месеца.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – прецизни климатици
1) Кратко описание

Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – прецизни климатици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

3) Количество или обем

за обособена позиция №3: общо 14 броя, от които: 1. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 50 кW М50 UA - 2 бр.; 2. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 20 кW М20 DA - 2 бр.; 3. Прецизни климатици за сървърните зали Liebert 29 кW М29 UA - 10 бр. Количествата технически и програмни средства, предмет на обществената поръчка са подробно описани в Техническа спецификация от документацията за участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

1. Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца, ако са изпълнени следните условия: - при промяна на срока посочен в т. 2 от Решение по т. 26 от протокол № 7 на заседание на Министерски съвет, проведено на 17.02.2016 г.; - вземане на решения по целесъобразност от възложителя за удължаване срока на действие на договора с до 12 месеца.