Версия за печат

00197-2016-0004

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Складова база на ПСОВ - Пловдив, ул. "Ягодовско шосе"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”, периодично, за срок от 2 (две) години.Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Изискванията към участниците и предлаганите от тях резервни части са подробно описани в документацията за участие и Техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочената прогнозна стойност е обща за цялата поръчка, но не е задължителна за Възложителя, тъй като зависи от необходимостта и възможностите на Дружеството.

Прогнозна стойност без ДДС
350000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в размер на 2000 (две хиляди) лева за позиция А, за позиции Б и В не се изисква гаранция за участие. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция. Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция, в размер на 3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката по всяка обособена позиция, посочена в обявлението, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Със собствени средства, в левове, по банков път, до 30 (тридесет) дни след конкретна доставка, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за регистрация на Участника: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация за липса на обстоятелства по т. 7.10 от условията за участие, представена от лицата представляващи участника; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им; При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документ за гаранция за участие за позиция А - внесена парична сума или банкова гаранция (оригинал), както и всички други документи, описани в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - представят се следните документи: Списък на основните договори за доставки, предмет на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите/периодите и получателите, придружен от доказателства за извършените доставки – да се представят минимум 3 (три) удостоверения от Възложителите, за които са извършвани. Удостоверенията следва да съдържат период, стойност и точния вид на доставяните стоки, телефон за връзка и лице за контакт. Препоръчително е удостоверенията да бъдат издадени през 2015-2016 година. Участниците могат да посочат и публичен регистър, в който е публикувана исканата информация; Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Да се посочи тяхната професионална квалификация (без да се прилагат копия от дипломи); Оторизационно писмо или друг документ, доказващ, че участникът е официален представител и/или дистрибутор на фирмата-производител на въздуходувките, издадено съгласно разпоредбите на чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. Срокът на оторизация/дистрибуция да не бъде по-кратък от срока на договора за доставка (при избор на участника за Изпълнител, т.е. минимум две години); Декларация от представляващия участника, че резервните части са произведени от завода-производител на въздуходувките;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена на резервните части (поз. А, Б, В); тежест: 60
Показател: Гаранционен срок на комплекта винтова степен (поз. А, Б, В) ; тежест: 15
Показател: Гаранционен срок на електродвигателя (поз. А, Б, В); тежест: 10
Показател: Срок на доставка (поз. А, Б, В); тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на дребни резервни части (поз. А, Б, В); тежест: 5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОПО-1-04

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изтеглена безплатно от сайта на Възложителя. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 28-ия /двадесет и осмия/ календарен ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване в РОП, в Административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, отдел “Договорно-правен”, стая 301, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Дружеството. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7 (седем) дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в Административна сграда на Дружеството - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

2018 година

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за подаване на оферти е намален съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Обменът на информация между кандидати/участници и Възложителя, Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, могат да се връчват лично срещу подпис или да се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по т.7.10 от условията за участие, по чл. 47, ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, описани в настоящото обявление и документацията за участие, който е представил оферта, неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S, за срок от 2 (две) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

3) Количество или обем

В Техническата спецификация на документацията за участие са описани подробно изискванията към участниците по обособената позиция. Посочената стойност е прогнозна и не е обвързваща за Възложителя, тъй като зависи от необходимостта и възможностите на Дружеството.

Прогнозна стойност, без ДДС
250000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150, за срок от 2 (две) години, след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник.Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

3) Количество или обем

В Техническата спецификация на документацията за участие са описани подробно изискванията към участниците по обособената позиция. Посочената стойност е прогнозна и не е обвързваща за Възложителя, тъй като зависи от необходимостта и възможностите на Дружеството.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”.
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”, за срок от2 (две) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

3) Количество или обем

В Техническата спецификация на документацията за участие са описани подробно изискванията към участниците по обособената позиция. Посочената стойност е прогнозна и не е задължителна за Възложителя, тъй като зависи от необходимостта и възможностите на Дружеството.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24