Версия за печат

00085-2015-0028

BG-гр.София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска акдемия, ул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235, E-mail: latinka@vma.bg, Факс: 02 9225983

Място/места за контакт: ул.Св.Георги Софийски № 3, ет.2, стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
І-ва структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-София-ВМА, база „Овча купел”, база „Алино” и обекти към тях – 11 броя;ІІ-ра структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Банкя-ВМА и обекти към нея – 2 броя;ІІІ-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Плевен-ВМА, база „Ласкар”, база „Ловеч”, военномедицински склад „София” и обекти към тях – 4 броя;ІV-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Варна-ВМА и обекти към нея – 2 броя;V-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Пловдив-ВМА, военномедицински склад „Синора Хисар”, база „Нареченски бани” и обекти към тях – 4 броя; VІ-та структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Хисар-ВМА и обекти към нея – 4 броя;VІІ-ма структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Поморие-ВМА и обекти към нея – 1 брой;VІІІ-ма структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Сливен-ВМА, база „Дебела кория” и обекти към тях – 3 броя.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3788514.84 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 200 - 362581 от 15.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: В-2114 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 00085-2015-0028"Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД ЕИК 113570147, гр. София - 1000, пл. „Позитано” № 2, ет.7, офис 7, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 8959146, E-mail: office@cez - trade.bg, Факс: 02 9549382

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3788514.84 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД - ЕИК 175370769,„ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги” ЕООД - ЕИК 131512672,„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД - ЕИК 113570147, „ЕНЕРДЖИ МТ” ЕАД - 201149482.