Версия за печат

00085-2013-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА - Отдел по медицинска, компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Сключване на договор по рамково споразумение № 10866/09.08.2013г, за обособена позиция № 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; Сключване на договор по рамково споразумение № 10867/09.08.2013г, за обособена позиция №3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; Сключване на договор по рамково споразумение № 10869/09.08.2013г, за обособена позиция №4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; Сключване на договор по рамково споразумение № 10870/09.08.2013г, за обособена позиция №5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; Сключване на договор по рамково споразумение № 10871/09.08.2013г, за обособена позиция №6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; Сключване на договор по рамково споразумение № 10872/09.08.2013г, за обособена позиция №7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; Сключване на договор по рамково споразумение № 10873/09.08.2013г, за обособена позиция №8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; Сключване на договор по рамково споразумение № 10874/09.08.2013г, за обособена позиция №9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; Сключване на договор по рамково споразумение № 10875/09.08.2013г, за обособена позиция №10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; Сключване на договор по рамково споразумение № 10876/09.08.2013г, за обособена позиция №11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA).

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА-София и подчинените й структури в стрната
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на договор по рамково споразумение № 10872/09.08.2013г, за обособена позиция №7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 38434000, 38434500

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Анализатори
Биохимични анализатори

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
20000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 043 - 068395 от 01.03.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 082 - 137843 от 26.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: В-1600 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: „Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.06.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АКВАХИМ” АД, ЕИК 200984964, община Столична, район Искър, ул. „Проф. Цветан Лазаров” 83, Република България 1582, София, Тел.: 02 8075022, E-mail: aquachim@aquachim.bg, Факс: 02 8075050

Интернет адрес/и:

URL: http://www.aquachim.bg/bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 20000 BGN без ДДС
Брой месеци: 6
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АКВАХИМ” АД, ЕИК 200984964