Версия за печат

02709-2016-0043

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС/ Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0723 60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 60003

Място/места за контакт: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС/ Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160311akre6547803.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на горски територии-държавна собственост, контрол на гори и земи от горските територии-държавна собственост, охрана и контрол на гори и земи от горските територии-държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали необходими за осъществяване на административната и стопанска дейност на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград за 36 месеца

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Ботевград, гр.Ботевград, област Софийска, бул.”Цар Освободител”26.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали необходими за осъществяване на административната и стопанска дейност на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград за 36 месеца

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000, 22800000, 22810000, 22813000, 22820000, 22850000, 22851000, 22852000, 22900000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Регистри от хартия или от картон
Счетоводни книги
Формуляри
Класьори и аксесоари за тях
Класьори
Папки за сортиране
Различни печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Канцеларски материали: Антителбод - щипка - 24/6 .За стандартни телчета 24/6 и 26/6 кутия 2 Флумастри бр. 150 Гума за молив - гума от естествен каучук бр. 20 Джобове найлонови - пакет – 100 броя - джоб за документи. Стандартна европерфорация. PVC пакет 150 Дневник ЕДСД бр. 15 Ножици бр. 30 Касови ролки на термо хартия ф48, 57 мм., 12 ролки в опаковка опаковка 180 Кламери малки - кутия - 28mm - метални поцинковани кламери • Заоблен връх кутия 180 Класьори 8 см. - PVC метален кант - подсилени с метален кант ъгли бр. 180 Коректор течен - • Позволява да се пише веднага след нанасянето бр. 120 Тампон -30 мл. Бр. 300 Копирна хартия А4- за двустранно копиране и за принтери Непрозрачност 90%, плътност 80 г/м2 пакет 540 Карирани листа 500бр. пакет. 30 Лепенка тиксо-тясно 19/33 бр. 60 Лепенка тиксо-широко 50/66 бр. 60 Молив за писане бр. 150 Папки PVC с машинки – PVC материал • С перфорация за поставяне в класьор бр. 300 Папки Дело • За съхранение на документи А4 бр. 300 Картонени папки • с метална машинка бр. 3000 Пощенски пликове С4 - СЗЛ с лента /оп =100бр./ 324/2229 мм. • Самозалепващ с лента опаковка 3 Пощенски пликове С5 - СЗЛ с лента /оп.= 100бр./ - Висококачествен офсет 80 г/кв. м опаковка 3 Пощенски пликове С6- СЗЛ с лента /оп.= 100 бр. опаковка 3 Тампонно мастило за печат–зелен– 30 мл. • На глицеринова основа бр. 300 Телбод-машинка - 24/6 Захваща до 20 листа • Работи с телчета 24/6 • Пластмасово тяло • Изцяло гумена основа бр. 15 Телчета за телбод кутия 180 Самозалепващи цветни индекси - 4 цвята хартия - • ефективен начин да маркираш важна информация • размер 50 х20 мм. • залепват върху различни повърхности 60 Тетрадки голям формат с твърди корици 80 л. .- Широки редове • Вестникарска хартия бр. 150 Текст маркер /цветни/ • за маркиране на всички видове хартия бр. 180 Химикалки – сини • Цвят на капачката в цвета на мастилото бр. 900 Калкулатор бр. 18 Разходен касов ордер кочан 30 Дискети 3.5-50 бр. кутия 30 Пътен лист лек автомобил кочан 60 Приходен касов ордер с квитанция кочан 60 Складова разписка-химизирани кочан 30 Искане за отпускане на материали -химизирани кочан 30 Лепило сухо бр. 30 Перфоратор 20 листа бр. 15 Пътна книжка бр. 30

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция , която е в размер на 1% от стойността на поръчката по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД , клон Етрополе. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 90/деветдесет/ лева. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя в срок от пет работни дни: - след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – на отстранените и на класираните, без първо и второ място участници; - след сключване на договора за обществена поръчка - на класираните на първо и второ място участници; - след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване, при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка – на всички участници. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти, както и когато участник е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция/представена в оригинал/. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Етрополе, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията от възложителят се извършват в български лева по банков път по график и в срокове определени в договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В откритата процедура с предмет ”Доставка на канцеларски материали необходими за осъществяване на административната и стопанска дейност на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград за 36 месеца”. може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 т.1 и ал.5 ЗОП. Офертата следва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. 2.Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1,т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП). 3. При участници обединения- се представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата- нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата(упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 5.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-образец; 6.Документ за внесена гаранция са участие . 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8,т.2 ЗОП. 8.Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника по чл. 50 от ЗОП 9.Доказателства за наличие на технически възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП. 10. Декларация по чл.56,ал.8 ЗОП. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 13. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата подписан от участника. 14. Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 15.Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. 16.техническо предложение за изпълнение на поръчката, което се изготвя в съответствие с образеца от документацията; 17.Предлагана цена съобразно образеца от документацията; 18.Нотариално заверено пълномощно, когато законния представител на участникът не се явява лично;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателство, че разполага с финансов ресурс от 5000/пет хиляди лева/. Доказателството, с което може да удостовери това обстоятелство е: - с удостоверение от банка или с някоя от съставните части на ГФО за 2015 г. при спазване на чл.50, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: Доказателство за финансов ресурс от минимум 5 000/пет хиляди лева/ за доставка на канцеларски материали.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - Участникът да представи копия от документи за собственост и/или сключени договори за наем и др., които документи да удостоверяват, че участникът разполага със собствена или наета база за продажба на канцеларски материали .Участникът следва да представи списък с адреса на обекта/тите. Ако участникът не разполага със собствена или наета база за продажба на канцеларски материали, той е длъжен с офертата си да представи декларация, с която гарантира доставка на заявените канцеларски материали в административната сграда на ТП ДГС Ботевград в рамките на 4 часа от подадената заявка. -Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на настоящата поръчка (транспортни средства -собствени и/или наети и/или на лизинг) -.Участникът да представи списък на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката и контрола на качеството. -. Участникът да разполага с актуален каталог.
Минимални изисквания: Участникът да разполага със собствена или наета база за продажба на територията на гр. Ботевград, осигуряваща изпълнението на обществената поръчка-минимум един обект в гр. Ботевград, осигуряващ изпълнението на поръчката или участникът да представи декларация, с която гарантира доставка на заявените канцеларски материали в административната сграда на ТП ДГС Ботевград в рамките на 4 часа от подадената заявка. Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на настоящата поръчка (транспортни средства -собствени и/или наети и/или на лизинг-едно минимум). Участникът да разполага с актуален каталог. Участникът да е изпълнил през последните три години поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.04.2016 г.  Час: 09:00
Място

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД/ТП ДГС Ботевград/, гр. Ботевград, област София, бул.”Цар Освободител”26

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Комисията отваря офертите на 12.04.2016 г. в 09:00 часа в административната сграда на ТП – ДГС –Ботевград, бул. «Цар Освободител» № 26. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица . Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез изрично упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Цар Освободител 26, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ