Версия за печат

00085-2015-0018

BG-гр.София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска акдемия, ул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235, E-mail: latinka@vma.bg, Факс: 02 9225983

Място/места за контакт: ул.Св.Георги Софийски № 3, ет.2, стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на МБАЛ - гр.София и МБАЛ - гр.Варна
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 42512500

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Части за климатици

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
929280.68 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 142 - 261680 от 25.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: В-1793 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: 00085-2015-0018„Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции за МБАЛ - гр.София
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Нактайм ЕООД , ЕИК 040370438, гр.София 1113, бул.“Драган Цанков“ №17, България 1113, гр.София, Тел.: 02 9714555, E-mail: info@naktime.com, Факс: 02 9714999

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 762907.97 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: в-1792 История / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: 00085-2015-0018„Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции за МБАЛ - гр.Варна
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД, гр.София 1202,бул.Княгина Мария Луиза 47, Република България 1202, гр.София, Тел.: 02 8132021, E-mail: pavel.marinikov@veolia.com, Факс: 02 8132027

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 166372.71 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Веолия Енерджи Сълюшънс България“ ЕАД с EИК: 130547859; Нактайм ЕООД с ЕИК 040370438, ЕВРОКРИС Консорцуим съставен на основание чл.275 и чл.276 от ТЗ от Кристини ЕООД с ЕИК1146770360 и Нет Евро ЕООД с ЕИК 131324873.