Версия за печат

00140-2016-0002

BG-Ихтиман:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 08.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Общинско предприятие Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: инж. Радослав Петров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82365, E-mail: ogp_ihtiman@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Радослав Петров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ogp-ihtiman.com.

Адрес на профила на купувача: www.ogp-ihtiman.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: общинско предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на течни горива чрез Стокова борса: Дизелово гориво, Бензин и Газ пропан бутан за нуждите на ОГП Ихтиман. Стоките са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите боси и тържищата и одобрен списък от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

покана не се изпраща съгласно чл.91, ал.3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на "Софийска стокова борса" АД


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Радослав Иванов Петров
Длъжност: Директор