Версия за печат

00360-2016-0010

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160301ioVN2770278.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. София, ул. Свети Георги Софийски №1, УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата открита процедура е определяне на изпълнител/строител, на когото да се възложи да извърши проектиране и изграждане на пристройка към сградата на Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно предмета и техническите спецификации от документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
1200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

320


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева. Представя се в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: IBAN: BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 BIC: TTBBBG22 при банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3 % от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: IBAN: BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 BIC: TTBBBG22 при банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е не по-малко от 30 дни, след изтичане срока на договора, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно Проекта на договора - ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Минимално съдържание на офертата, съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Оферта на участника 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП; 3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6. Декларация за посещение на обекта и познаване на всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици; 13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 14. Декларация за срока на валидност на офертата. 15. Техническо преложение по приложен образец. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по преценка на участника. 16. Предлагана цена по приложен образец. Други документи, изчерпателно изброени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: -посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2) Списък на технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството – попълва се образец на списък на собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството и се прилага декларация за ангажираност от всяко едно от лицата. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 3) Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. 4) Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2005 или еквивалентна система за опазване на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. 5)Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. За допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма изискване за набавянето на удостоверението, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
Минимални изисквания: 1) Участникът да има опит да предоставя строителните работи, като да е изпълнил поне едно еднакво с предмета на обществената поръчка или сходно с предмета на обществената поръчка строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство сходно или еднакво с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълняван строеж на минимум една сграда, независимо дали е обществена или частна, и тя да е въведена в експлоатация. 2) За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с технически лица, назначени на трудов договор или привлечени по граждански договор, които да отговарят на следните изисквания: 1.Ръководител на обекта, както следва: • да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; • с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”. 2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Не се допуска посочването на еднакви технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, в оферти на двама или повече участници. В случай, че в офертата на участник е посочено техническо лице, което участникът ще използва за извършване на строителството, и същото това лице е посочено в екипа от специалисти на друг участник, след спазване на чл.68, ал.8 от ЗОП, ако не бъде отстранена констатираната нередовност, и двамата участника ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка. 3)Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4)Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 14001:2005 – система за опазване на околната среда или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 5)Участникът следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - (заверено копие), а именно ПЪРВА група, ПЪРВА категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.04.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.04.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.04.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Лица, които пречат на комисията да изпълнява своите задължения, ще бъдат отстранявани от публичните й заседания. Възложителят си запазва правото да изисква от всеки присъстващ да се легитимира с документ за самоличност. В рамките на публичните заседания за представители на участниците се считат лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут или писмено упълномощени други лица (съответния документ се представя на комисията и може да бъде задържан или фотокопиран).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде свалена свободно от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва лично в деловодството на възложителя срещу подпис, по пощата, чрез куриерска служба, по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ