Версия за печат

02711-2015-0048

BG-гр. Нови пазар:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавно горско стопанство Нови пазар -Треториално поделение на СИДП ДП Шумен, ул. Цар Освободител №44, За: Даниела Вичева, Р. България 9900, гр. Нови пазар, Тел.: 08823 53399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Нови пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 4 от 16.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0048
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.) на „ДГС Нови пазар“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 7 от 27.02.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

адвокат Евгени Ганев Гандев ЕГН 6503225843, ЛП№1600005097 - Шуменска адвокатска колегия, ул. Добри Войников № 9-13, кантора 19, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 0885 998806, E-mail: evgene_gandev@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.) на „ДГС Нови пазар“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.02.2015 г. 

Крайна дата

27.02.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
6000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.02.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ради Атансов Иванов
Длъжност: Директор ТП ДГС Нови пазар