Версия за печат

00039-2015-0019

BG-Павликени: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133901

Община Павликени, бул.Руски №4, За: Славена Грозева-началник отдел Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки; Красимир Борисов-старши експерт Обществени поръчки, България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357; 0610 51330, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Място/места за контакт: община Павликени

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=41&lang=bg.

Електронен достъп до информация: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=41&lang=bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: община

I.3) Основна дейност

Друг: община

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ. Предмет на настоящата процедура e доставката на хранителни продукти и стоки за заведенията на бюджетна издръжка /детски градини, детски ясли, социални домове и домашни социални патронажи/ на територията на Община Павликени”, разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и закуски”; Обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, яйца”; Обособена позиция № 3 “Доставка на пакетирани продукти, варива и подправки ”; Обособена позиция № 4 “Доставка на плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 5 “Доставка на изделия на хранително–вкусовата промишленост, включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Павликени
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата процедура e доставката на хранителни продукти и нехранителни стоки за заведенията на бюджетна издръжка /детски градини, детски ясли, социални домове и домашни социални патронажи/ на територията на Община Павликени”, разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и закуски”; Обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, яйца”; Обособена позиция № 3 “Доставка на пакетирани продукти, варива и подправки ”; Обособена позиция № 4 “Доставка на плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 5 “Доставка на изделия на хранително–вкусовата промишленост включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания"; Основните цели на поръчката са: Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите, ползващи социалните услуги и децата посещаващи детските заведения; Осигуряване на правилен режим на хранене на лицата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на потребителите.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15811100, 15811000, 15100000, 03311000, 15111000, 15500000, 15897200, 15842300, 03221000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб
Хлебни изделия
Месо и месни продукти
Риба
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък
Млечни продукти
Консервирани хранителни продукти
Сладкарски и захарни изделия
Зеленчуци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
844353.92 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 194 - 351273 от 07.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на хляб и закуски
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Стелит 1 ЕООД, ЕИК 107544354, ул. ”Стойчо Часовникаров” № 1, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 32024, E-mail: era_itd@abv.bg, Факс: 0675 32475

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 62500 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 50697.48 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, яйца
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КИЛТЕКС ЕООД, ЕИК 203022445, ж.к. Драгалевци, ул. ”Ген. Ковачев” № 38, България 1415, София, Тел.: 0675 30636, E-mail: kilteks@abv.bg, Факс: 0675 30636

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 408583.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 408031.37 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на пакетирани продукти, варива и подправки ;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КИЛТЕКС ЕООД, ЕИК 203022445, ж.к. Драгалевци, ул. ”Ген. Ковачев” № 38, България 1415, София, Тел.: 0675 30636, E-mail: kilteks@abv.bg, Факс: 0675 30636

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 126333.34 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 126326.92 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на плодове и зеленчуци
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ ЕИК104528252, ул.”Атанас Дончев” №9, България 5200, гр.Павликени, Тел.: 0610 55393, E-mail: bravo.pavlikeni@abv.bg, Факс: 0610 55393

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 150000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 144967.96 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на изделия на хранително–вкусовата промишленост, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОРЕКТ-ДЕ ЕООД, ЕИК 200701708, ул. ”Стойчо Часовникаров” № 1, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 30113, E-mail: Korekt_de@abv.bg, Факс: 0675 30113

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 125250 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 114330.19 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ОРИМЕКС” ООД Гр.Свищов 5250 ул.”33-ти Свищовски полк” №41 „Ви Ен Ей Трейдинг” ООД Гр.Павликени 5200 Ул.”Ал.Стамболийски” №32 А „КОРЕКТ-ДЕ” ЕООД Гр.Севлиево ул.”Стойчо Часовникаров” №1 „КИЛТЕКС” ЕООД Гр.София ж.к.Драгалевци, ул.”Ген.Ковачев” №38 „СТЕЛИТ 1” ЕООД Гр.Севлиево ул.”Стойчо Часовникаров” №1 ЕТ „ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ” Гр.Павликени ул.”Ат.Дончев” 9