Версия за печат

02709-2016-0040

BG-Никопол: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Светослав Ганчев, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Място/места за контакт: СЗДП - ТП - ДГС Никопол ул. Васил Левски № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160226TJcw6489856.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодично техническо обслужване, абонамент, поддръжка и ремонт на офис техника/канцеларски и репрографски машини, компютърни системи, хардуер и софтуер, гаранционен и извън гаранционен период и доставка на резервни части и принадлежности за същите, включително зареждане с тонер касети на печатащи устройства, собственост на ТП Държавно горско стопанство Никопол.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: Административната сграта на ТП – ДГС Никопол гр.Никопол ул.”Васил Левски” №27
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодично техническо обслужване, абонамент, поддръжка и ремонт на офис техника/канцеларски и репрографски машини, компютърни системи, хардуер и софтуер, гаранционен и извън гаранционен период и доставка на резервни части и принадлежности за същите, включително зареждане с тонер касети на печатащи устройства, собственост на ТП Държавно горско стопанство Никопол.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50300000, 50310000, 50312300, 50312320, 50320000, 50323000, 50324000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника
Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа
Услуги по ремонт на оборудване за компютърна мрежа
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Абонаментна подръжка и ремонт за срок от 36 (тридесет) месеца на наличните(14бр. настолни компютри и 1бр. преносим компютър; 7бр. принтери 5бр.копирни машини всички други помощни средства към тях) както и всяка техника, която ТП ДГС Никопол ще придобие по време на изпълнението на поръчката офис техника/канцеларски и репрографски машини, компютърни системи, хардуер и софтуер

Прогнозна стойност без ДДС
12000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е определена като абсолютна сума в размер, както следва 120 (сто и двадесет) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Банковата сметка на възложителя ТП - Държавно горско стопанство Никопол е: IBAN – BG 42 BPBI 79231074054101 BIC код – BPBI BG SF „Юробанк България“ АД Банковата гаранция следва да бъде издадена както от банка, намираща се на територията на Република България, така и от друга банка в чужбина. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката.Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП ДГС Никопол / описана по горе., а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка: А/ оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Б/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранциите за участие на участниците се освобождават: 1. на отстранените участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Когато с влязло в сила решение Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Възложителят освобождава гаранциите по т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащането по абонамента ще бъде извършвано в 15 – дневен срок чрез банков превод след представяне на фактура /оригинал/ за съответната месечна сума. 2. Плащането на ремонта и на вложените части, възложителят заплаща в срок до 15 дни (десет дни) след издаване на фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата съдържа:1. Оферта по образец – Приложение № 1; 2. Документ за закупена документация за участие – заверено копие (в случай, че същата е закупена); 3. Документ за внесена гаранция за участие; 4. Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП (освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата). (Приложение №3); 7. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки - размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 50% от стойността на поръчката. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 8. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Приложение № 6 от документацията за участие – декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки; /Минимум един изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката/ ; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки относно използването на подизпълнители - Приложение № 9. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите да трябва да отговарят само на условията по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; подизпълнителите следва да се посочват в офертата и да докажат, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; екземпляр от проекто-договорът се подписва и от подизпълнителя, същият трябва да го попълни съгласно условията, важащи за изпълнителя; разплащане при наличие на договор за подизпълнение – приемането на работата се извършва в присъствието на изпълнителя и подизпълнител/и; не се извършва окончателно плащане без доказателства за разплащане към подизпълнителите; забранява се превъзлагане. Декларация по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществени поръчки за съгласие от подизпълнителя - Приложение № 2. Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя - подписани от подизпълнителите Декларация– Приложение № 3; Декларация– Приложение № 4.; 10. Декларация по чл.47, ал.1, 5, 9, ал.2, т.4 от Закона за обществени поръчки – Приложение №4; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки за съгласие с проекто договора – Приложение №5; 12. Списък по по чл. 56,ал. 1,т. 14 Закона за обществени поръчки – Приложение№14; 13. Подписан и подечатан проект на договор: Приложение № 12; 14. Приложение №10, съдържащо предложение за изпълнение и съгласие със срока за изпълнение /Поставя се в Плик № 2/; 15.Ценово предложение-Приложение№11
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 50% от стойността на поръчката.
Минимални изисквания: Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.
Минимални изисквания: Приложение № 6 от документацията за участие – декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки; /Минимум един изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката/
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Комплектът офертни документи може да бъде закупен всеки работен ден срещу заплащане на сумата от 10 /десет/ лева с ДДС, внесена по сметката на възложителя ТП Държавно горско стопанство Никопол: IBAN – BG 42 BPBI 79231074054101 BIC код – BPBI BG SF „Юробанк България“ АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП - ДГС Никопол, гр. Никопол, ул. "Васил Левски" № 27

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават по реда на глава единадесета от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18,, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ