Версия за печат

00067-2016-0007

BG-София: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица, 65, За: Мариус Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. Коньовица, 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160222wmgv530138.

Електронен достъп до информация: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160222wmgv530138.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

основно и поддържащо почистване на МБАЛ „НКБ” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 14 (14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Коньовица 65 и гр. Банкя, ул. "Шейново" 6
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

основно и поддържащо почистване на МБАЛ „НКБ” ЕАД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90911200, 90511000

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по събиране на битови отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на дейностите по поръчката е съгласно техническа спецификация и график за събиране на отпадъци, част от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата

Стойност, без да се включва ДДС
590000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5000 лева, от които 4750 лв. е гаранцията за участие по обособена позиция № 1 и 250 лв. е гаранцията за участие по обособена позиция № 2. Гаранцията за участие в процедурата следва да е с валидност 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти. Гаранцията за изпълнение е 3% от общата прогнозна стойност на договора за изпълнение на поръчката и следва да е с валидност минимум 25 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение служи за удовлетворяване при вреди от неизпълнение или лошо изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща за извършваните от изпълнителя услуги ежемесечно, отсрочено с 60 календарни дни, считано от датата на изтичане на отчетния месец, но не по–рано от 10 календарни дни след представяне на редовна фактура, като: 1. Услугите по изпълнение на Обособена позиция № 1 (с изкл. на услугите по извънредно почистване по заявка) и по изпълнение на Обособена позиция № 2 се заплащат на 24 равни месечни вноски; 2. Услугите по извънредно почистване по заявка се заплащат съобразно стойността им, изчислена въз основа на оферираните и съответно договорени единични цени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Не се допуска офериране на частично изпълнение на поръчката. Следва да се предлага изпълнение и по двете обособени позиции. 2. Условията за изпълнение на поръчката са описани в одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, изготвено по приложен в документацията за участие образец, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинални декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвени по приложен в документацията за участие образец, подписани от лицата, които представляват участника. В декларациите следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец, за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO9001:2008 (или еквивалентен), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO9001:2008 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване). 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO 14001:2004 (или еквивалентен), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по ISO 14001:2004 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване). 3. Заверено от участника копие на валиден сертификат по OHSAS 18001:2007 (или еквивалентен), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, сертифицирана по OHSAS 18001:2007 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO9001:2008 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване). 2. Участникът да притежава внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по ISO 14001:2004 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване). 3. Участникът да притежава внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, сертифицирана по OHSAS 18001:2007 (или еквивалентна), като обхвата на сертификата трябва да се отнася до предмета на поръчката (почистване).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Крайна цена; тежест: 60
Показател: Организация на дейностите по изпълнение на поръчката; тежест: 25
Показател: Технически средства за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Цени за извънредно почистване по заявка; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

20160222wmgv530138

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 076300 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. февруари 2018г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОСНОВНО И ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА “МБАЛ-НКБ” ЕАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ
1) Кратко описание

ОСНОВНО И ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА “МБАЛ-НКБ” ЕАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

3) Количество или обем

Обемът на дейностите е съгласно техническа спецификация, част от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
560000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЕЖЕДНЕВНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1) Кратко описание

ЕЖЕДНЕВНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90511000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци

3) Количество или обем

Обемът на дейностите е съгласно график за събиране на отпадъци, част от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24