Версия за печат

00085-2016-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 317 от 26.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедиицинска академия, бул.Георги Софийски №3, За: Десислава Иванова Зрънчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225156, E-mail: desiroro@abv.bg, Факс: 02 9225694

Място/места за контакт: ет.2 ст.34 - Централна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

00085-2016-0005 "Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА"

II.3) Кратко описание на поръчката

00085-2016-0005 "Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА"

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33141110, 33141115, 33141114, 33141118, 33141120

Описание:

Превръзки
Медицински памук
Марля за медицинска употреба
Компреси от марля
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 98 от 21.01.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-708818
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 14 - 20043 от 21.01.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 85-2016-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

708818

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.01.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № 98 от 20.01.2016 г. на началника на Военномедицинска академия. Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник беше дадено разяснение, с което се пояснява начинът на офериране на цените на медицинските изделия – предмет на поръчката. След допълнителен преглед и обсъждане на условията, при които е обявена обществената поръчка бяха открити технически грешки, изразяващи се в грешно посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка, респ. на прогнозните стойности на двете обособени позиции. Отстраняването на допуснатите технически грешки не може да се извърши с разяснения по чл. 29 от ЗОП, а единствено с решение за промяна. Съгласно законовите разпоредби на чл. 27а от ЗОП Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. Тези промени могат да се извършат до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. В настоящият случай този срок е изтекъл и допуснатите технически грешки не могат да бъдат отстранени, поради което се налага настоящата процедура да бъде прекратена. Допуснатите технически грешки са съществени, тъй като се свързани с условията за подготовка на офертите от участниците, преценката на тяхното съответствие с разполагаемия финансов ресурс на Възложителя и оценяването им по обявения критерий „най-ниска цена”. Въз основа на неправилно изчисления финансов ресурс, който Възложителят може да осигури, са определените прогнозни стойности на обособените позиции, което води до промяна на прогнозната стойност на обществената поръчка, а оттам и на размера на гаранциите за участие, които следва да представят участниците. Тези грешки не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявена обществената поръчка, което обуславя наличието на съществени нарушения при откриване и обявяване на процедурата. С цел отстраняване на допуснатите нарушения и спазване на законовите разпоредби се налага настоящата процедура да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП - откритата процедура се прекратява, когато са установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-майор член. кор. проф. Николай Кирилов Петров д.м.н.
Длъжност: Началник Военномедицинска академия