Версия за печат

01605-2016-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Росица Станкова, инж. Мирена Митева, РБългария 1080, София, Тел.: 02 9800494; 0882 955576, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-specialni-silovi-kabeli-1-h-95mm2-1-h-150mm2-i-1-h-185mm2-i-drugi-provodnici-za.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на специални силови кабели 1 х 95мм2, 1 х 150мм2 и 1 х 185мм2 и други проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на БДЖ „Пътнически превози

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София ул. „Майчина Слава” № 2 и гр. София, бул. "Стефансон" № 5
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на специални силови кабели 1 х 95мм2, 1 х 150мм2 и 1 х 185мм2 и други проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на БДЖ „Пътнически превози, разделена на тринадесет обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - Кабел високоволтов 1 х 185mm2; - Обособена позиция № 2 - Кабел високоволтов 1 х 150mm2; - Обособена позиция № 3 - Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ПВА2; - Обособена позиция № 4 - Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ШКСВВ; - Обособена позиция № 5 - Кабел 1 х 50mm2; - Обособена позиция № 6 - Кабел 1 х 35mm2; - Обособена позиция № 7 - Кабел 1 х 25mm2; - Обособена позиция № 8 - Кабел 1 х 16mm2; - Обособена позиция № 9 - Кабел 1 х 4mm2; - Обособена позиция № 10 - Кабел 1 х 2,5mm2, ПВА2; - Обособена позиция № 11 - Кабел 1 х 2,5mm2, други; - Обособена позиция № 12 - Кабел 1 х 1,5mm2; - Обособена позиция № 13 - Проводници медни емайлирани;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
163869.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие за Об. позиция № 1 - Кабел високоволтов 1 х 185mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 5500,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 2 - - Кабел високоволтов 1 х 150mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 270,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 3 - Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ПВА2, се представя в размер определен от Възложителя на 300,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 4 - Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ШКСВВ, се представя в размер определен от Възложителя на 400,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 5 - Кабел 1 х 50mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 70,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 6 - Кабел 1 х 35mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 400,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 7 - Кабел 1 х 25mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 160,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 8 - Кабел 1 х 16mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 5,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 9 - Кабел 1 х 4mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 10,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 10 - Кабел 1 х 2,5mm2, ПВА2, се представя в размер определен от Възложителя на 80,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 11 - Кабел 1 х 2,5mm2, други, се представя в размер определен от Възложителя на 130,00 лв. без ДДС (сто и тридесет лева и 00 ст.) със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 12 - Кабел 1 х 1,5mm2, се представя в размер определен от Възложителя на 20,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие за Об. позиция № 13 - Проводници медни емайлирани, се представя в размер определен от Възложителя на 640,00 лв. без ДДС със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие в процедурата се представя по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 10 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лава в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 11 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в размер на 5 % от стойността по договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно раздел ІІІ. от проекта на договор към документацията за участие. Плащането ще се извърши по банков път в лева в срок до 30 дни след доставка в склада на Възложителя и представяне на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол с изписани номера на договора за доставка и данни на фирмата изпълнител, специфичните характеристики, посочени за всеки отделен вид от спецификацията за силови кабели и други проводници, доставеното количество, оригинална фактура, сертификат за качество изготвен с възможност за отразяване на данните от маркировката им, издаден от завода-производител с оригинален подпис и печат, протоколи за проведени изпитвания и сертификат за произход.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или упълномощен представител. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9; 4. Декларация в свободен текст, че участникът е производител. В случай, че участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2016 и 2017 година / оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор или др./; 5. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по 1) и 2) в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 6. Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация следва да се представи декларация за липса на посоченото обстоятелство, в оригинал. 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 8. Декларации: 8.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 1.1 /образец към представянето на участника/; 8.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 2; 8.3. Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 3; 8.4. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 4; 8.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение № 5;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка участниците, съгласно чл. 50 от ЗОП, могат да представят посочените в чл.50, ал. 1, т. 2 документи, а при обективна невъзможност и друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за услугата – Приложение № 6/образец/. Изискване на възложителя: Участникът трябва да е изпълнил минимум две доставки сходни с предмета на поръчката. * под „сходна доставка” се разбира – доставки на кабели и проводници, различни по буквено означение. Сходен е този вид кабел, който на база сравнение, се характеризира с подобие или еднаквост на изброените предмети (кабели). 2. Образци на протоколи, съдържащи референтните стойности за: 2.1. Електрически изпитвания за специални силови кабели 1 х 95мм, 1 х 150 мм и 1 х 185 мм: -съпротивление на жилото -електрическа якост -повърхностно -специфично обемно съпротивление 2.2. Изпитване на конструкцията: -външен диаметър и диаметър на жичките -радиална дебелина на изолацията -радиална дебелина на външната обвивка 2.3 Механични свойства: -на изолацията -на външната обвивка 2.4. Изпитване на външни въздействия: -маслоустойчивост -устойчивост на горене -устойчивост на студ -устойчивост на влага 3. Образец на сертификат за качество на предлаганите силови кабели, издаден от производителя, изготвен с възможност за отразяване на данните от маркировката им - копие заверено от участника; 4. Образец на Сертификат за произход;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.04.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие на сайта на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Копие на документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.04.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обстоятелства, наличието, на които води до отстраняване на участниците: 1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1, ал. 2, т. 5 и ал.5 от ЗОП. 2. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Кабел високоволтов 1 х 185mm2
1) Кратко описание

Кабел високоволтов 1 х 185mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
110714.71 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Кабел високоволтов 1 х 150mm2
1) Кратко описание

Кабел високоволтов 1 х 150mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
5454.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ПВА2
1) Кратко описание

Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ПВА2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
6753.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ШКСВВ
1) Кратко описание

Кабел високоволтов 1 х 95mm2, ШКСВВ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
9111.72 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 50mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 50mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
1592.45 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 35mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 35mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
8527 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 25mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 25mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
3395 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 16mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 16mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
112.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 4mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 4mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
297 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 2,5mm2, ПВА2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 2,5mm2, ПВА2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1707.65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 2,5mm2, други
1) Кратко описание

Кабел 1 х 2,5mm2, други

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
2765.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Кабел 1 х 1,5mm2
1) Кратко описание

Кабел 1 х 1,5mm2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
582.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Проводници медни емайлирани
1) Кратко описание

Проводници медни емайлирани

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44318000

Описание:

Проводници

3) Количество или обем

Обема на обществената поръчка е посочен в Спецификация за доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други видове проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, т. 5 от Съдържание на документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
12856.11 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12