Версия за печат

00575-2016-0002

BG-Раковски: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. В. Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. В. Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Раковски, ул. "Москва" № 23
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски. В рамките на предмета ще се извършват строително-ремонтни дейности по проект “Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“. Съгласно енергийното обследване са предвидени 3 вида мерки: • Топлоизолация на покрива; • Топлоизолация на стените; • Подмяна на дограмата. В тази връзка влаганите материали при извършването на строителните дейности трябва да отговарят на съответните специфични строителни характеристики, указани в техническата спецификация на материалите. При предвидените енергоспестяващи мерки е установен потенциал за намаляване на действително необходимия разход на енергия в размер на 144,69 MWh/год с екологичен еквивалент 98,8 тона спестени емисии СО2. След прилагането на предвидените ЕСМ обществената сграда ще принадлежи към клас на енергопотребление C.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45260000, 45400000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и обем е съгласно КСС и техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
339341.56 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие: 1. Гаранцията за участие е в размер на: 3`393.00 лева. 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението.3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът:- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;- определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: Банка: „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Раковски, IBAN: BG39 UNCR 7000 3321 7599 06, BIC: UNCRBGSF, титуляр на сметката: Община Раковски 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора: 1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документацията за участие сметка на възложителя.3. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.4. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието, за коeто се представя гаранцията. 5. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: Обслужваща банка: „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Раковски, IBAN: BG39 UNCR 7000 3321 7599 06, BIC: UNCRBGSF, титуляр на сметката: Община Раковски. 6. Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора.7. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в документация за участие. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на Договора за изпълнение на обществената поръчка , неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва: 3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график. 3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 от проекта на договор без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. и 3.1.2. от проекта на договор) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.3. от проекта на договор. 3.1.4. Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията по договора се извършват в български лева. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 12.2 от проекта на договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1.1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 1.2. Който е обявен в несъстоятелност. 1.3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 1.5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 1.6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 1.7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 1.8. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 1.9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 1.10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 1.11. Чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 1.1. т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4, т. 1.7, т. 1.8, т. 1.9, т. 1.10, не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 1.12. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 1.1., т. 1.2., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.5., 1.6., се прилагат за подизпълнителите. 1.13. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи следните документи: Плик №1 „Документи за подбор“: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Образец № 1.1.; 2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника.; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) - съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие.; 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие; 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние -съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие и настоящото обявление.; 7. Доказателства за технически възможности и квалификация - съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие и настоящото обявление.; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5) 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6); 10. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7) – когато е приложимо; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) - когато е приложимо; 11. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец № 9); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10); 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11); 14.Декларация –списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка(Образец №14); 15.Д-я по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Образец №15) - когато е приложимо. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съгласно изискванията на Документацията за участие. В случай че офертата или някой от документите, съдържащи се в нея, не са подписани от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от лицето, посочено в договора за обединение (при участие на обединения), трябва да се представи пълномощно за лицето, представляващо участника в процедурата. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката": 1.Подписано и подпечатано Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 2 към документацията за участие и придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. В Техническото предложение участникът предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от посочения от възложителя, гаранционни срокове, които да не са по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Б-я и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; 2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13, когато е приложимо; Плик № 3 “Предлагана цена”: 1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 3 към документацията за участие; 2. Количествено-стойностнa сметкa; 3. Анализ на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 3.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 1., които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. 4. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % (петдесет процента) от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 169 670,78 лева без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Доказва се с представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 към настоящата документация. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за конкретната поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Доказва се с представяне от участника на копие на посочените в т. 2 от минималните изисквания сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 от минималните изисквания, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението. 3. Доказва се с представяне от участника на Декларация - списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец №14 към документацията за участие. В случаите, в които член на екипа, посочен в Декларацията-списък (Образец №14) не е служител/работник на участника,този член на екипа представя и Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Образец № 15 към документацията за участие.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство/минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): • Топлоизолация на покрив; • Топлоизолация на стени; • Подмяна на дограма. ; * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект. 2.Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват строителство. 3.Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 3.1. Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ с минимум 3 години опит на такава длъжност (Технически ръководител). 3.2. Координатор по безопасност и здраве – лице, отговарящо на изискванията съгласно чл. 5 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

сградата на Община Раковски, град Раковски, пл. България № 1 - Заседателна зала - ет. 2, стая № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес: Община Раковски, град Раковски, п.к. 4150, пл. България № 1, деловодство. 2. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие от деня на публикуване на обявлението и решението за откриване в Профил на купува, с оглед на което сроковете по чл.64 от ЗОП са намалени във връзка с разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП. 3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите (НАП)Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; Интернет адрес: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (МОСВ): Информационен център в МОСВ, работи за посетители всеки работен ден от 14:00 часа до 17:00 часа. Адрес: 1000 София, ул. „У. Гладстон” № 67, телефон 02/940 63 31; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;Адрес: 1051, ул. „Триадица” № 2, телефон 8119443 и Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/. 4. Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, ако преди подписване на договора, той не представи Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум първа група, четвърта категория.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ