Версия за печат

02711-2015-0175

BG-Балчик: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море № 9, За: инж. Ганчо Ников - зам. Директор, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF%E2%84%967-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: ловно и горско стопанствоДруго (моля пояснете): ловно и горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен за 2016г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Място на изпълнение: територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши транспортни услуги на товари, съгласно техническо предложение-приложение № 1 неразделна част от договора,на селскостопанска продукция, дърва за огрев и конфискувани вещи във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП " ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за 2016г., а Възложителят заплаща цената им. (2) Изпълнението на услугите ще се извършва в работни, почивни или празнични дни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Балчик”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов ресурс от Възложителя. (3). Прогнозната стойност за услугите по договора не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от нуждите на Възложителя. (4). Заявката ще се извършва по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис а ел. поща на изпълнителя: euro73@abv.bg или по тел.: 0886863646 (5). Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. (6). Дейностите по чл.1, ал.1 от настоящия договор ще се извършват от правоспособни служители на Изпълнителя. (7). Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за всяка заявка. ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: (1). Начален срок за изпълнение на услугата по конкретна заявка на Възложителя: до 3(три) астрономически часа след депозиране на заявка от Възложителя; (2). Краен срок на договора - 31.01.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс. (3). Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02711-2015-0175

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 702454 от 14.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за „Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен"
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.01.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788, обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, ул. „ Лозарска” № 8, Република България 9650, с. Оброчище, Тел.: 0886 863646, E-mail: euro73@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Стойността на обществената поръчка в рамките на стойностните показатели по чл.14, ал.3 т.2 от ЗОП, поради което процедурата е проведена по опростените правила на ЗОП, като цялата документация по същата е публично достъпна в "Профил на купувача" на обявения интернет адрес посочен в раздел І от настоящата информация.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.02.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788 с депозирана оферта вх.№ В-76/11.01.2016г, в 15.30ч., седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, ул. „ Лозарска” № 8, е-mail адрес: euro73@abv.bg, представлявано от управител Стоил Николов


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор