00067-2016-0005

BG-София: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица 65, За: Мариус Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212Pgeu514371.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

извършване на транспортни услуги

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: гр.София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

извършване на транспортни услуги

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

извършване на транспортни услуги при прогнозен обем, посочен в одобрената документация за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
80000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие следва да е със срок 90 календарни дни и да е в размер на 800 лева, от които 600 лв. – по обособена позиция № 1 и 200 лв. – по обособена позиция № 2. 2. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без вкл. ДДС. 3. Срокът на гаранцията за изпълнение следва да е не по-кратък от 13 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Гаранцията за изпълнение служи за удовлетворяване на Възложителя при неустойки и вреди вследствие на неизпълнение или лошо изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва по банков път, ежемесечно, в 30-дневен срок след изтичане на месеца, следващ отчетния, но не преди представяне на редовна фактура, копия от месечните отчети по образци на Възложителя и съответни отрязъци от ваучерите или другите отчетни формуляри и фискални бонове.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Условията за изпълнение на поръчката са описани в одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, изготвено по приложен в документацията за участие образец, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен в документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: заверено от участника копие от валиден лиценз и/или удостоверение за регистрация (по смисъла на чл. 6 от Закона за автомобилните превози) за извършване на дейност по обществен превоз на пътници. 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец, за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Оригинална декларация, изготвена по приложен към документацията за участие образец, че участникът разполага с диспечерски център и автопарк от не по-малко от 100 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката и за които има валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането). Към декларацията следва е приложен списък на автомобилите, съдържащ: марка, модел, ДК№ за всеки от тях.
Минимални изисквания: Минималното изискване е наличието на диспечерски център и автопарк от не по-малко от 100 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката и за които има валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

20160212Pgeu514371

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

февруари 2017г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

февруари 2017г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП процедурата се провежда по опростени правила; 2. Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Транспортиране на болни на диализа от домовете им до Отделението по диализа на МБАЛ „НКБ” ЕАД и обратно
1) Кратко описание

Транспортиране на болни на диализа от домовете им до Отделението по диализа на МБАЛ „НКБ” ЕАД и обратно

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

Прогнозният обем на услугите по обособената позиция е 75% от описания в одобрената документация за участие общ прогнозен обем на услугите по поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „НКБ” ЕАД по заявени от тях маршрути в гр. София
1) Кратко описание

Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „НКБ” ЕАД по заявени от тях маршрути в гр. София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

Прогнозният обем на услугите по обособената позиция е 25% от описания в одобрената документация за участие общ прогнозен обем на услугите по поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12