Версия за печат

00085-2015-0032

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 254 от 16.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА-отдел Медицинска, компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти по 8 обособени позиции Обособена позиция 1-Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 4-Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI; Обособена позиция 7-Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden; Обособена позиция 8-Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти, за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Плевен"

II.3) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти по 8 обособени позиции Обособена позиция 1-Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 4-Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI; Обособена позиция 7-Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden; Обособена позиция 8-Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти, за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Плевен"

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1922 от 18.12.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-703280
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 248 - 451186 от 23.12.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 85-2015-32
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

703280

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.12.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За изброените Обособени позиции, както следва: Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI до крайният срок за подаване на оферти, посочен Раздел IV.3.4) на обявлението за поръчката – 28.01.2016 г. до 15:00 ч. в явно деловодство на ВМА не е подадена нито една оферта.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807513

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-майор член-кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н.
Длъжност: Началник Военномедицинска академия