Версия за печат

00733-2016-0004

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България № 2, За: Виктория Санкова, Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160215YeME2704269.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160215YeME2704269.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Смолян, бул.България № 2 , сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спецификация - приложение № 2

Прогнозна стойност без ДДС
149050 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП в абсолютна сума, както следва: обособена позиция № 1 Мултифункционален енергиен генератор и принадлежащите му инструменти - 368,00лв.; обособена позиция № 2 Пациентен монитор - 93,60лв.; обособена позиция № 3 Шейвърна система за оториноларингология - 176,00лв; обособена позция № 4 Промиваща система за оптики за ендоскопско наблюдение - 86,40лв., обособена позиция № 5 Оптики за ендоскопско наблюдение - 280,00лв., обособена позиция № 6 HD ендоскопски монитор със стойка - 44,00лв., обособена позиция № 7 Дефибрилатор/монитор - 80,00лв., обособена позиция № 8 Возимо аспирационно устройство за включване към болничната централна вакуумна инсталация - 16,00лв., обособена позиция № 9 Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник- 36,00лв., обособена позиция № 10 Апарат за магнитотерапия - 12,40лв.Гаранциите за участие се представят в една от следните форми:- безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; -парична сума, вносима по следната банкова сметка: Централна кооперативна банка АД, IBAN BG18CECB979010E9289000, BIC CECBBGSF Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, определена в договора за доставка на базата на количествата, посочени в приложение № 1 към него. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средства от Министерство на здравеопазването,НЗОК и собствени средства. Плащането ще се извършва по банков път в срок до 60 дни след датата на доставка въз основа на издадена фактура, съставена приемно-предавателна форма, протокол за преминало обучение на персонала и гаранционна карта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 1. Представяне на участника /Образец №1/, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 /Образец №2/ 2. Пълномощно на лицата подписали офертата или приложения към офертата, в случай, че нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на подписа; 3.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Доказателства за техническите възможности съгласно изискванията, посочени при участие: 5.1) Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката /Образец №3/. 5.2) Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника (във формата на копия на оригинала и на превода на български език, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 5.3) Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копия на оригинала и на превода на български език, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 5.4) Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ – заверено от участника копие. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2/ Образец №4/; 7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители/Образец №5/; 8. Декларация за страна на произход, производител и модел на медицинската апаратура; 9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора /Образец №6/;. 10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, както следва: 1. Техническото предложение, включващо: 1.1. Списък на съдържащите се в плика документи; 1.2.Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с Приложение №3 и Техническа спецификация, изготвена съгласно Приложение №3-1- на хартиен и оптичен носител(CD); По желание на участниците, когато се подава оферта за повече от една обособена позиция е допустимо техническите спецификации на оптичен носител (CD) за отделните обособени позиции да се представят само на един брой оптичен носител, който се поставя в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Продължение в раздел VI.3.Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма.
Минимални изисквания: Намя.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката /Образец №3/. 2) Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника (във формата на копия на оригинала и на превода на български език, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 3) Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копия на оригинала и на превода на български език, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 4) Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ – заверено от участника копие.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да представи Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Организацията на дейността им да е в съответствие със стандартите на ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника. 3. Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копия на оригинала и на превода на български език, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 4. Участниците да предлагат медицински изделия предмет на настоящата процедура, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1. Изисквания към кандидати или участници 1.3. Оторизационен документ от производителя на медицинската апаратура или от официалния оторизиран представител за Република България за доставка и осигуряване на сервиз (оригинал или заверен препис); За удостоверяване на съответствието на предлаганото медицинско изделие с изискванията на ЗМИ се представят следните документи: 1.4. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или заверен препис) или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или заверен препис ); 1.5. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия със Спецификацията на възложителя във формата на заверено фотокопие от участника на оригинала и заверено фотокопие от участника на български език. В представените материали никъде не следва да фигурира информация за цените на апаратурата. 1.6. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо. В Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, както следва: Ценово предложение, изготвено в пълно съответствие с образеца – Приложение №4 от документацията за участие, представено от участника на хартиен носител. Предложената от участника единична цена за мярка, трябва да бъде в български лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Предложението на участника трябва да представлява крайна доставна цена на апаратурата, без ДДС и всички разходи до краен получател - разходи, свързани с транспорт, доставката, монтирането и пускането в експлоатация, както и обучение на персонала, които ще експлоатира апаратурата. Получаване на документацията за участие в откритата процедура Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя, посочен в Обявлението. По искане на заинтересовано лице документацията му се изпраща по пощата за негова сметка, като в случая следва да заплати цена на документацията за участие в процедурата на стойност 6 (шест) лева с включен ДДС, платими в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД: Банка: Централна Кооперативна Банка АД Банков код (BIC): CECBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG18CECB979010E9289000 Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид. Кандидатът или участникът, следва да представят своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура, само в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: - по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; - чрез куриерска служба; - по факс; - по електронна поща (e-mail); - чрез комбинация от горепосочените средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мултифункционален енергиен генератор и принадлежащите му инструменти
1) Кратко описание

Мултифункционален енергиен генератор и принадлежащите му инструменти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация - Приложение № 2

Прогнозна стойност, без ДДС
46000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Пациентен монитор
1) Кратко описание

Пациентен монитор

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

5 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
11700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Шейвърна система за оториноларингология
1) Кратко описание

Шейвърна система за оториноларингология

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - Приложение №2

Прогнозна стойност, без ДДС
22000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Промиваща система за оптики за ендоскопско наблюдение
1) Кратко описание

Промиваща система за оптики за ендоскопско наблюдение

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - Приложение № 2

Прогнозна стойност, без ДДС
10800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Оптики за ендоскопско наблюдение
1) Кратко описание

Оптики за ендоскопско наблюдение

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - Приложение №2

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция HD ендоскопски монитор със стойка
1) Кратко описание

HD ендоскопски монитор със стойка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - Приложение № 2

Прогнозна стойност, без ДДС
5500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Дефибрилатор/монитор
1) Кратко описание

Дефибрилатор/монитор

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - приложение № 2

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Возимо аспирационно устройство за включване към болничната централна вакуумна инсталация
1) Кратко описание

Возимо аспирационно устройство за включване към болничната централна вакуумна инсталация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - приложение № 2

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник
1) Кратко описание

Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация - приложение №2

Прогнозна стойност, без ДДС
4500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Апарат за магнитотерапия
1) Кратко описание

Апарат за магнитотерапия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация - приложение №2

Прогнозна стойност, без ДДС
1550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30