00067-2016-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица 65, За: М. Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. Коньовица 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208DmGS490714.

Електронен достъп до информация: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208DmGS490714.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Коньовица 65
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) по 150 обособени позиции, включващи общо 302 броя подпозиции (номенклатурни единици).

Стойност, без да се включва ДДС
2774980 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е равна на сбора от гаранциите за участие за съответните обособени позиции, за които се участва. Гаранциите за участие по отделните обособени позиции са в размер: по 0.10 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 25; 26; 91; 117; 122; 143; по 1.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 2; 9; 14; 39; 41; 44; 54; 55; 56; 99; 110; 111; 116; 128; 129; 135; 145; 146; 148; 150; по 1.50 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 12; 15; 16; 18; 40; 88; 98; 112; 113; 131; по 2.50 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 36; 38; 107; 124; 127; 132; 134; 139; 140; 141; 142; 149; по 3.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 17; 19; 68; 69; по 4.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 21; 27; 93; 119; по 5.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 60; 70; 73; 82; 137; по 6.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 24; 48; 50; 86; 89; 95; 120; 136; 138; 147; по 6.50 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 8; 11; 100; 102; по 8.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 1; 3; 6; 51; 78; 79; 123; 126; 144; по 11.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 5; 20; 23; 57; 83; 84; 87; 101; 108; по 12.50 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 7; 10; 46; 77; 81; 92; 103; 130; по 15.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 49; 53; 80; 85; 94; 96; 109; по 16.50 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 13; 28; 67; 76; 104; по 21.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 22; 37; 42; 45; 59; 90; 114; 121; 133; 25.00 лв. за обсобена позиция № 35; по 30.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 62; 65; 71; 125; по 33.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 75; 97; 105; 115; по 40.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 43; 63; 64; 106; по 50.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 30; 58; 72; по 58.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 33; 47; 61; по 65.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 29; 31; по 83.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 66; 74; 92.00 лв. за обособена позиция № 32; 108.00 лв. за обособена позиция № 34; по 140.00 лв. за всяка от обособени позиции №-№ 4; 118; 390.00 лв. за обособена позиция № 52. Гаранцията за участие в процедурата следва да е с валидност 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти. Гаранцията за изпълнение следва да е 3% от общата прогнозна стойност на договора за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС и да е с валидност минимум 13 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение служи за удовлетворяване при вреди от неизпълнение или лошо изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват в срок до 60 календарни дни, считано от датата на доставката, но не преди представяне на следните документи: фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол по направената конкретна заявка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Допуска се участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от обособените позиции, обект на поръчката. 2. Не се допуска участниците да оферират доставка на част от подпозициите в рамките на обособената позиция, за която представят оферта. 3. Посочените в спецификацията количества на медицинските изделия по отделните подпозиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка медицински изделия; 4. Условията за изпълнение на поръчката са описани в одобрената от Възложителя документация за провеждане на процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, изготвено по приложен в документацията за участие образец, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинални декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвени по приложен в документацията за участие образец, подписани от лицата, които представляват участника. В декларациите следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: заверено от участника копие от разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия. 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец, за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. заверено от участника копие от оторизационно писмо от производителя на предлаганите продукти, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна, придружено със заверен превод на български език, когато е приложимо; 2. заверени от участника копия от CE сертификат и декларация за съответствие с приложимата Директива на ЕС от производителя; 3. оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него продукти отговарят на нормативните изискванията за употреба в България съгласно ЗМИ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да се представят: 1. заверено от участника копие от оторизационно писмо от производителя на предлаганите продукти, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна, придружено със заверен превод на български език, когато е приложимо; 2. заверени от участника копия от CE сертификат и декларация за съответствие с приложимата Директива на ЕС от производителя; 3. оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него продукти отговарят на нормативните изискванията за употреба в България съгласно ЗМИ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

20160208DmGS490714

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 075684 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 36 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. февруари 2017г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Уретрален катетър,материал силиконизиран латекс
1) Кратко описание

Уретрален катетър, материал силиконизиран латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сет за перкутанен супрапубичен дренаж всключващ: Рeel away канюла 120 см, J катетър без балон, водач, уринаторна торба 2.0 л; размери на дренажния катетър 10, 15 СН
1) Кратко описание

Сет за перкутанен супрапубичен дренаж всключващ: Рeel away канюла 120 см, J катетър без балон, водач, уринаторна торба 2.0 л; размери на дренажния катетър 10, 15 СН

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сет за уретрална катетеризация без катетър: Почистващ антисептичен разтвор, лубрикант, стерилни ръкавици, покривен чаршаф с отвор, покривен чаршаф без отвор, контейнер за стерилна проба, спринцовка със запълващ разтвор 10мл.
1) Кратко описание

Сет за уретрална катетеризация без катетър: Почистващ антисептичен разтвор, лубрикант, стерилни ръкавици, покривен чаршаф с отвор, покривен чаршаф без отвор, контейнер за стерилна проба, спринцовка със запълващ разтвор 10мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Аспирационен катетър с еднопосочен вакуум контрол, дължина 50 см с прав отвор на върха тип De Lee, атравматично заобляне на ръба и 2 странични отвора размер 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18CH
1) Кратко описание

Аспирационен катетър с еднопосочен вакуум контрол, дължина 50 см с прав отвор на върха тип De Lee, атравматично заобляне на ръба и 2 странични отвора размер 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18CH

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

80000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
140000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Система за затворена трахеална аспирация, минимална дължина на катетъра 50 см, двойно въртящо коляно, клик система, заключващ механизъм, 2 луменна с възможност за лаваж и продължителност на употреба до 72 часа, размер на катетъра 10, 12, 14CH
1) Кратко описание

Система за затворена трахеална аспирация, минимална дължина на катетъра 50 см, двойно въртящо коляно, клик система, заключващ механизъм, 2 луменна с възможност за лаваж и продължителност на употреба до 72 часа, размер на катетъра 10, 12, 14CH

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Контейнери за трахеален спесимен
1) Кратко описание

Контейнери за трахеален спесимен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сонда стомашна и дуоденална, материал PVC
1) Кратко описание

Сонда стомашна и дуоденална, материал PVC

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Дуоденална сонда тип Levin, материал 100% силикон, дължина 125 см, с объл връх и четири странични отвора, рентгенопозитивен маркер, с маркиране на 45, 55, 65 и 75 см, стерилна, със затварящ се конусовиден накрайник, размер 12, 14, 16, 18CH
1) Кратко описание

Дуоденална сонда тип Levin, материал 100% силикон, дължина 125 см, с объл връх и четири странични отвора, рентгенопозитивен маркер, с маркиране на 45, 55, 65 и 75 см, стерилна, със затварящ се конусовиден накрайник, размер 12, 14, 16, 18CH

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Ректален катетър, дължина 40 см, объл връх със 2 странични отвора, материал PVC, размер 18, 20, 22, 24, 26, 28CH
1) Кратко описание

Ректален катетър, дължина 40 см, объл връх със 2 странични отвора, материал PVC, размер 18, 20, 22, 24, 26, 28CH

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Трахеостомни канюли
1) Кратко описание

Трахеостомни канюли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Интубационни тръби за възрастни
1) Кратко описание

Интубационни тръби за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Интубационни тръби педиатрични и неонатални
1) Кратко описание

Интубационни тръби педиатрични и неонатални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 2 подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Ендобронхиален блокер с бримка за въвеждане по Arndt, сет с включен трипътен конектор за апаратна вентилация и размери на катетъра 5, 7, 9 Fr
1) Кратко описание

Ендобронхиален блокер с бримка за въвеждане по Arndt, сет с включен трипътен конектор за апаратна вентилация и размери на катетъра 5, 7, 9 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Сет за спешна крико-тиротомия по Melker с включени пункционнен катетър, скалпел №15 с къса дръжка, J-водач, канюла с размери ID 3.5, 4.0, 6.0 мм, фиксатори
1) Кратко описание

Сет за спешна крико-тиротомия по Melker с включени пункционнен катетър, скалпел №15 с къса дръжка, J-водач, канюла с размери ID 3.5, 4.0, 6.0 мм, фиксатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Супраглотисен въздуховод за еднократна употреба със солиден маншет от мек гел, вграден блокер на епиглотиса, аспирационен канал, конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране, размери 1, 2, 3, 4, 5.
1) Кратко описание

Супраглотисен въздуховод за еднократна употреба със солиден маншет от мек гел, вграден блокер на епиглотиса, аспирационен канал, конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране, размери 1, 2, 3, 4, 5.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Супраглотисен въздуховод за difficult airways, за еднократна употреба тип Fast Trach - сет с ендотрахеална тръба, спринцовка и лубрикант, вграден елеватор на епиглотиса, твърда ръкохватка, конекторна връзка 15 мм размери 3, 4, 5.
1) Кратко описание

Супраглотисен въздуховод за difficult airways, за еднократна употреба тип Fast Trach - сет с ендотрахеална тръба, спринцовка и лубрикант, вграден елеватор на епиглотиса, твърда ръкохватка, конекторна връзка 15 мм размери 3, 4, 5.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

15 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Супраглотисен въздуховод за еднократна употреба със надуваем прозрачен маншет, вграден блокер на епиглотиса, конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране, размери 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.
1) Кратко описание

Супраглотисен въздуховод за еднократна употреба със надуваем прозрачен маншет, вграден блокер на епиглотиса, конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране, размери 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Сет за CPAP терапия базирана на CPAP Delivery Device, за еднократна употреа със CPAP маска, еластични прикрепващи елементи, лек гофриран профил и регулация 5-20 cmH2O.
1) Кратко описание

Сет за CPAP терапия базирана на CPAP Delivery Device, за еднократна употреа със CPAP маска, еластични прикрепващи елементи, лек гофриран профил и регулация 5-20 cmH2O.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Сет за CPAP терапия, неонатален и педиатричен с назална канюла, фиксираща шапка и адаптори за респиратор.
1) Кратко описание

Сет за CPAP терапия, неонатален и педиатричен с назална канюла, фиксираща шапка и адаптори за респиратор.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Сет за кислородна терапия със затоплена кислородна смес
1) Кратко описание

Сет за кислородна терапия със затоплена кислородна смес

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Сет за аерозолна терапия за апарат Inhalog Draeger
1) Кратко описание

Сет за аерозолна терапия за апарат Inhalog Draeger

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Сет за кислородна и аерозолна терапия за възрастни
1) Кратко описание

Сет за кислородна и аерозолна терапия за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Сет за кислородна и аерозолна терапия за деца
1) Кратко описание

Сет за кислородна и аерозолна терапия за деца

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Трахеална маска за кислородна терапия за възрастни
1) Кратко описание

Трахеална маска за кислородна терапия за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Трахеостомен HME
1) Кратко описание

Трахеостомен HME

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Орофарингеален въздуховод тип Гьодел за еднократна употреба, размери 40-110 мм.
1) Кратко описание

Орофарингеален въздуховод тип Гьодел за еднократна употреба, размери 40-110 мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за овлажняване на кислородна смес за еднократна употреба, дистилирана вода 500 мл, съвместим с кислороден флоуметър Дрегер
1) Кратко описание

Контейнер за овлажняване на кислородна смес за еднократна употреба, дистилирана вода 500 мл, съвместим с кислороден флоуметър Дрегер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

600 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Ръчен саморазгъващ се респираторен балон
1) Кратко описание

Ръчен саморазгъващ се респираторен балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система без утаители, лек гофриран шланг 22мм, с обща дължина 160см, за респиратор с 22мм фитинги, съдържаща: Y конектор, конектор 90?, луер порт за газов мониторинг, допълнителен шланг 100см, ръчен балон 2.0 л, маска за обдишв
1) Кратко описание

Респираторна система без утаители, лек гофриран шланг 22мм, с обща дължина 160см, за респиратор с 22мм фитинги, съдържаща: Y конектор, конектор 90?, луер порт за газов мониторинг, допълнителен шланг 100см, ръчен балон 2.0 л, маска за обдишв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
65000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система без утаители, лек гофриран шланг 15мм, с обща дължина 120см, за респиратор с 22мм фитинги, съдържаща: Y конектор, конектор 90?, луер порт за газов мониторинг, допълнителен шланг 80см, ръчен балон 1.0 л, бактериален филтър.
1) Кратко описание

Респираторна система без утаители, лек гофриран шланг 15мм, с обща дължина 120см, за респиратор с 22мм фитинги, съдържаща: Y конектор, конектор 90?, луер порт за газов мониторинг, допълнителен шланг 80см, ръчен балон 1.0 л, бактериален филтър.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система със затоплена газова смес.
1) Кратко описание

Респираторна система със затоплена газова смес.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
65000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система с утаители 22мм, 180 см
1) Кратко описание

Респираторна система с утаители 22мм, 180 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система с утаители 22мм, 160 см
1) Кратко описание

Респираторна система с утаители 22мм, 160 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система с утаители 15мм, 160 см
1) Кратко описание

Респираторна система с утаители 15мм, 160 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 6 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
108000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система с 1 утаител 10 мм шланг, 160 см, съвместима с дихателен апарат Дрегер Бейбилог 8000 включваща: лек гофриран шланг 10 мм, един утаител, нагряваща нишка, камера с постоянно запълване, за angled flow sensor
1) Кратко описание

Респираторна система с 1 утаител 10 мм шланг, 160 см, съвместима с дихателен апарат Дрегер Бейбилог 8000 включваща: лек гофриран шланг 10 мм, един утаител, нагряваща нишка, камера с постоянно запълване, за angled flow sensor

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален / антифунгиален филтър
1) Кратко описание

Антибактериален / антифунгиален филтър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Респираторна система с външно разположена експираторна клапа тип Single Limb, с включена овлажнителна камера, съвместима с респиратор Achiva Puritan Bennett.
1) Кратко описание

Респираторна система с външно разположена експираторна клапа тип Single Limb, с включена овлажнителна камера, съвместима с респиратор Achiva Puritan Bennett.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

600 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Гофриран шланг, руло 50м, стъпка на прекъсване 15 см
1) Кратко описание

Гофриран шланг, руло 50м, стъпка на прекъсване 15 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Катетър маунт 15 см, лек гофриран профил, двойно въртящ конектор с порт за ендоскоп
1) Кратко описание

Катетър маунт 15 см, лек гофриран профил, двойно въртящ конектор с порт за ендоскоп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Т - образен респираторен конектор 22M / 22M / 15F в единична стерилна опаковка
1) Кратко описание

Т - образен респираторен конектор 22M / 22M / 15F в единична стерилна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Аспирационен наконечник Fingertip control
1) Кратко описание

Аспирационен наконечник Fingertip control

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

2000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Система за събиране и прецизно мониториране на диуреза
1) Кратко описание

Система за събиране и прецизно мониториране на диуреза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Уринаторна торба
1) Кратко описание

Уринаторна торба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Колектор за урина педиатричен, лепящ, стерилен.
1) Кратко описание

Колектор за урина педиатричен, лепящ, стерилен.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

4000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за опасни отпадъци
1) Кратко описание

Контейнер за опасни отпадъци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Спирометър
1) Кратко описание

Спирометър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Оксиметричен сензор за еднократна употреба
1) Кратко описание

Оксиметричен сензор за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Сензор за биспектрален анализ на мозъчната активност за възрастни (BIS), съвместим със мониторна система Phillips
1) Кратко описание

Сензор за биспектрален анализ на мозъчната активност за възрастни (BIS), съвместим със мониторна система Phillips

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Сензор за измерване на регионална мозъчна кислородна сатурация, съвместим с апарат Somanetics Invos
1) Кратко описание

Сензор за измерване на регионална мозъчна кислородна сатурация, съвместим с апарат Somanetics Invos

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Влагоуловител за газов модул, съвместим за употреба с мониторна система Philips
1) Кратко описание

Влагоуловител за газов модул, съвместим за употреба с мониторна система Philips

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Медицински изделия към апарат за изкуствена вентилация Аvance Carestation
1) Кратко описание

Медицински изделия към апарат за изкуствена вентилация Аvance Carestation

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Медицински изделия за апарат за продължителна бъбречно заместителна терапия GAMBRO
1) Кратко описание

Медицински изделия за апарат за продължителна бъбречно заместителна терапия GAMBRO

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 11 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
390000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Контролер на налягане в интубационна тръба
1) Кратко описание

Контролер на налягане в интубационна тръба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозици

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Силикон спрей медицински, стерилен
1) Кратко описание

Силикон спрей медицински, стерилен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

48 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Силикон спрей технически
1) Кратко описание

Силикон спрей технически

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

24 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Филтър за апарат SP-20, 100 броя/опаковка
1) Кратко описание

Филтър за апарат SP-20, 100 броя/опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Трансдюсер за измерване на минутен сърдечен обем, съвместим с монитор за МСО VIGILEO-FLO
1) Кратко описание

Трансдюсер за измерване на минутен сърдечен обем, съвместим с монитор за МСО VIGILEO-FLO

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Инвазивно мониториране на артериално налягане възрастни
1) Кратко описание

Инвазивно мониториране на артериално налягане възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Инвазивно мониториране на артериално налягане педиатричен Инвазивно мониториране на артериално налягане педиатричен
1) Кратко описание

Инвазивно мониториране на артериално налягане педиатричен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 5 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Система за гравитационно измерване на централно венозно налягане в см H2O
1) Кратко описание

Система за гравитационно измерване на централно венозно налягане в см H2O

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катертър 15 см
1) Кратко описание

Централен венозен катертър 15 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 5 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катетър 16 см
1) Кратко описание

Централен венозен катетър 16 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катетър 20 см
1) Кратко описание

Централен венозен катетър 20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катетър педиатричен с антибактериално покритие
1) Кратко описание

Централен венозен катетър педиатричен с антибактериално покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Сет за мониториране на МСО по термодилуционен метод
1) Кратко описание

Сет за мониториране на МСО по термодилуционен метод

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Трансвенозен кит за временна стимулация, пълен кит, включващ: Биполярен плаващ катетър за временна стимулация, 5 Fr, 110 см, интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт за инжектиране, защитен протектор на катетъра, сет за въвеждане по
1) Кратко описание

Трансвенозен кит за временна стимулация, пълен кит, включващ: Биполярен плаващ катетър за временна стимулация, 5 Fr, 110 см, интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт за инжектиране, защитен протектор на катетъра, сет за въвеждане по

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Комбиниран High Flow катетър с интродюсер 9 Fr
1) Кратко описание

Комбиниран High Flow катетър с интродюсер 9 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция CCO / SvO2 катетър за апарат за мониториране на ССО Baxter
1) Кратко описание

CCO / SvO2 катетър за апарат за мониториране на ССО Baxter

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция CCO / SvO2 катетър за апарат за мониториране на ССО Abbot
1) Кратко описание

CCO / SvO2 катетър за апарат за мониториране на ССО Abbot

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Катетър за артериална/венозна канюлация тип Ледеркат
1) Кратко описание

Катетър за артериална/венозна канюлация тип Ледеркат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Катетър за артериална канюлация по Селдингер
1) Кратко описание

Катетър за артериална канюлация по Селдингер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Спринцовка 2 компонентна, накрайник луер, прецизно градуирана, стерилна, мека опаковка с асиметрично залепване и възможност за асептично отваряне
1) Кратко описание

Спринцовка 2 компонентна, накрайник луер, прецизно градуирана, стерилна, мека опаковка с асиметрично залепване и възможност за асептично отваряне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Спринцовка 3 компонентна, накрайник луер, прецизно градуирана в милилитри, стерилна, мека опаковка с асиметрично залепване и възможност за асептично отваряне
1) Кратко описание

Спринцовка 3 компонентна, накрайник луер, прецизно градуирана в милилитри, стерилна, мека опаковка с асиметрично залепване и възможност за асептично отваряне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 9 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки за инфузионни помпи 50 мл
1) Кратко описание

Спринцовки за инфузионни помпи 50 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Удължител за инфузия, за инфузионна помпа
1) Кратко описание

Удължител за инфузия, за инфузионна помпа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Удължители за инфузия
1) Кратко описание

Удължители за инфузия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Игли Луер, стандартен откос на върха
1) Кратко описание

Игли Луер, стандартен откос на върха

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 5 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Сет за торакоцентеза: двойнолуменна автоматична игла с индикатор на плеврално проникване, спринцовка, трипътен кран, дренажен колектор.
1) Кратко описание

Сет за торакоцентеза: двойнолуменна автоматична игла с индикатор на плеврално проникване, спринцовка, трипътен кран, дренажен колектор.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Сет за торакоцентеза по системата на Селдингер, включващ: прав дренажен катетър 6F с 6-8 странични и един централен отвори, въвеждаща игла, водач с J връх, дренажен удължител с трипътно кранче и стъпаловиден конектор, скалпел №11 х 1, конект
1) Кратко описание

Сет за торакоцентеза по системата на Селдингер, включващ: прав дренажен катетър 6F с 6-8 странични и един централен отвори, въвеждаща игла, водач с J връх, дренажен удължител с трипътно кранче и стъпаловиден конектор, скалпел №11 х 1, конект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Периферна венозна канюла 14-20G, 45-50 mm с фиксиращи крила, рентгеноконтрастен маркер, катетър от тънкостенен полиуретан, атравматичен профил и триплоскостно заточен връх, без порт за инжектиране и метален протективен механизъм от убождане.
1) Кратко описание

Периферна венозна канюла 14-20G, 45-50 mm с фиксиращи крила, рентгеноконтрастен маркер, катетър от тънкостенен полиуретан, атравматичен профил и триплоскостно заточен връх, без порт за инжектиране и метален протективен механизъм от убождане.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

17000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Периферна венозна канюла 22-24G, 25 mm с фиксиращи крила, рентгеноконтрастен маркер, катетър от тънкостенен полиуретан, атравматичен профил и триплоскостно заточен връх, без порт за инжектиране и метален протективен механизъм от убождане.
1) Кратко описание

Периферна венозна канюла 22-24G, 25 mm с фиксиращи крила, рентгеноконтрастен маркер, катетър от тънкостенен полиуретан, атравматичен профил и триплоскостно заточен връх, без порт за инжектиране и метален протективен механизъм от убождане.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

13000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Периферна венозна канюла 14-24G, 48 mm, рентгеноконтрастна, за артериална канюлация, мекостенен, тънкостенен катетър от полиуретан с нисък профил на прехода канюла-мандрен, без порт за инжектиране, с режеща повърхност със стандартен откос.
1) Кратко описание

Периферна венозна канюла 14-24G, 48 mm, рентгеноконтрастна, за артериална канюлация, мекостенен, тънкостенен катетър от полиуретан с нисък профил на прехода канюла-мандрен, без порт за инжектиране, с режеща повърхност със стандартен откос.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

5000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Система за ентерално хранене, съвместима с всички модели волуметрична помпа Infusomat B. Braun, 250 см.
1) Кратко описание

Система за ентерално хранене, съвместима с всички модели волуметрична помпа Infusomat B. Braun, 250 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Самозареждаща се система за волуметрична помпа, съвместима с всички модели волуметрична помпа Infusomat B. Braun, 250 см
1) Кратко описание

Самозареждаща се система за волуметрична помпа, съвместима с всички модели волуметрична помпа Infusomat B. Braun, 250 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

3000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Система за инфузии от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане; твърда инфузионна камера с въздушен филтриран вент, пластмасова игла, еластична изпомпваща камера, самозареждаща се, прецизна капкова
1) Кратко описание

Система за инфузии от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане; твърда инфузионна камера с въздушен филтриран вент, пластмасова игла, еластична изпомпваща камера, самозареждаща се, прецизна капкова

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

20000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Система за вливане на биопродукти, от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане, твърда инфузионна камера без вент, пластмасова игла, прозрачна капкова камера с филтърна зона >20 кв. см., и филтърна
1) Кратко описание

Система за вливане на биопродукти, от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане, твърда инфузионна камера без вент, пластмасова игла, прозрачна капкова камера с филтърна зона >20 кв. см., и филтърна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

6000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Система за инфузии от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане; твърда инфузионна камера с въздушен филтриран вент, самозареждаща се, пластмасова игла, филтър 15 микрона; обща дължина 180 см, луер
1) Кратко описание

Система за инфузии от твърди и меки флакони, предназначена за гравитационна инфузия и инфузия под налягане; твърда инфузионна камера с въздушен филтриран вент, самозареждаща се, пластмасова игла, филтър 15 микрона; обща дължина 180 см, луер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

12000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Механичен инфузор
1) Кратко описание

Механичен инфузор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Конектори, тапи
1) Кратко описание

Конектори, тапи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Игла за пунктиране на мултидозови флакони с интегриран въздушен филтър, филтър за частици 5 микрона, затварящ механизъм и възвратна клапа.
1) Кратко описание

Игла за пунктиране на мултидозови флакони с интегриран въздушен филтър, филтър за частици 5 микрона, затварящ механизъм и възвратна клапа.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

25000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Предпазител за ректален термометър
1) Кратко описание

Предпазител за ректален термометър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

2000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Манифолд
1) Кратко описание

Манифолд

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Манифолд Luer Activated
1) Кратко описание

Манифолд Luer Activated

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Протектор за кранче
1) Кратко описание

Протектор за кранче

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Четирипътен кран, устойчив на алкохол съдържащи дезинфектанти и агресивни медикаменти, 360 градуса въртене.
1) Кратко описание

Четирипътен кран, устойчив на алкохол съдържащи дезинфектанти и агресивни медикаменти, 360 градуса въртене.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

15000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Четирипътен кран
1) Кратко описание

Четирипътен кран

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

36000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Електроди за ЕКГ
1) Кратко описание

Електроди за ЕКГ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Аксесоари за ЕКГ
1) Кратко описание

Аксесоари за ЕКГ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Контактен гел / паста
1) Кратко описание

Контактен гел / паста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Антиемболични чорапи
1) Кратко описание

Антиемболични чорапи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Ластичен бинт
1) Кратко описание

Ластичен бинт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Еднократни пелени за възрастни с абсорбиращ слой, високо-капацитивна способност >800 мл, контролна лента за визуализация на статуса на пелената, гъвкави, меки странични ленти, 30 броя /опаковка.
1) Кратко описание

Еднократни пелени за възрастни с абсорбиращ слой, високо-капацитивна способност >800 мл, контролна лента за визуализация на статуса на пелената, гъвкави, меки странични ленти, 30 броя /опаковка.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Еднократни пелени за деца с абсорбиращ слой и капацитет за задържане на влагата 12 ч и гъвкави меки странични ленти
1) Кратко описание

Еднократни пелени за деца с абсорбиращ слой и капацитет за задържане на влагата 12 ч и гъвкави меки странични ленти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Хирургични ножчета със сменяем накрайник
1) Кратко описание

Хирургични ножчета със сменяем накрайник

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Фиксиращи превръзки
1) Кратко описание

Фиксиращи превръзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Превръзка, полиуретанова с акрилатен адхезив, тип решетка, размер 7 х 8 см, допълнителни ламинирани закрепващи ленти х 2, устойчива на алкохол съдържащи дезинфектанти.
1) Кратко описание

Превръзка, полиуретанова с акрилатен адхезив, тип решетка, размер 7 х 8 см, допълнителни ламинирани закрепващи ленти х 2, устойчива на алкохол съдържащи дезинфектанти.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

2000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Конвективни одеала за затопляне с въздух, размер, нетъкан текстил, 200 х 100 см, съвместими със затоплящи системи Mallinckrodt
1) Кратко описание

Конвективни одеала за затопляне с въздух, размер, нетъкан текстил, 200 х 100 см, съвместими със затоплящи системи Mallinckrodt

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

120 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Медицинска ролка хартия 110 м х 60 см
1) Кратко описание

Медицинска ролка хартия 110 м х 60 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Помощно изделие за феморална компресия
1) Кратко описание

Помощно изделие за феморална компресия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Покривен спрей за сухи рани 240 мл
1) Кратко описание

Покривен спрей за сухи рани 240 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Влажни почистващи кърпи за кожа, 23 х 23 см без съдържание на алкохол, с подхранващи и овлажняващи свойства, подходящи за загряване в микровълнова среда.
1) Кратко описание

Влажни почистващи кърпи за кожа, 23 х 23 см без съдържание на алкохол, с подхранващи и овлажняващи свойства, подходящи за загряване в микровълнова среда.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 опаковки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Измиваща шапка за коса, антибактериална, без последващо изплакване, без съдържание на алкохол, съдържаща инхибиращ бактериалния растежа разтвор.
1) Кратко описание

Измиваща шапка за коса, антибактериална, без последващо изплакване, без съдържание на алкохол, съдържаща инхибиращ бактериалния растежа разтвор.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални влажни ръкавици за почистване на кожа и премахване на бактериално замърсяване, с подхранващо и овлажняващо действие, без съдържание на алкохол.
1) Кратко описание

Антибактериални влажни ръкавици за почистване на кожа и премахване на бактериално замърсяване, с подхранващо и овлажняващо действие, без съдържание на алкохол.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Сет за устна хигиена
1) Кратко описание

Сет за устна хигиена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Деконтаминиращи многослойни подложки
1) Кратко описание

Деконтаминиращи многослойни подложки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 3 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Бъбрековидно легенче от целулоза
1) Кратко описание

Бъбрековидно легенче от целулоза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

6000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Картонени мундщук за пневмотахосензор SP20 -100 бр/опак.
1) Кратко описание

Картонени мундщук за пневмотахосензор SP20 -100 бр/опак.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

240 опаковки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция Позициониращи превръзки и шини
1) Кратко описание

Позициониращи превръзки и шини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 6 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
140000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Изделия за NO
1) Кратко описание

Изделия за NO

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Сет за перитонеална диализа
1) Кратко описание

Сет за перитонеална диализа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Изделия за регионална анестезия
1) Кратко описание

Изделия за регионална анестезия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 8 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция Сет за инфузия с игла тип Бътерфлай с конектор тип Луер 21, 22, 23, 25 G, цветно кодирани крилца.
1) Кратко описание

Сет за инфузия с игла тип Бътерфлай с конектор тип Луер 21, 22, 23, 25 G, цветно кодирани крилца.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Линия за оценка на съпротивлението на артериален филтер, 100см, съвместим с всички модели ЕКК
1) Кратко описание

Линия за оценка на съпротивлението на артериален филтер, 100см, съвместим с всички модели ЕКК

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

450 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Маншет за артериално налягане за дигиталени апарати, с Велкро залепване, един извод, размери S, M, L, XL
1) Кратко описание

Маншет за артериално налягане за дигиталени апарати, с Велкро залепване, един извод, размери S, M, L, XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Инфузионни филтри и клапи
1) Кратко описание

Инфузионни филтри и клапи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 5 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Пациентен кръг и назални канюли за О2 терапия педиатрични
1) Кратко описание

Пациентен кръг и назални канюли за О2 терапия педиатрични

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 4 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Абсорбционен лайнер
1) Кратко описание

Абсорбционен лайнер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Електроди за холтер и записване на събитие, с подсилващ, протективен пръстен , който пази гела от изсъхване , подсилено залепване, от микропорест хипоалергичен материал , с подвижен клипс - педиатрични
1) Кратко описание

Електроди за холтер и записване на събитие, с подсилващ, протективен пръстен , който пази гела от изсъхване , подсилено залепване, от микропорест хипоалергичен материал , с подвижен клипс - педиатрични

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

3000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Електроди за холтер и записване на събитие , с подсилващ, протективен пръстен , който пази гела от изсъхване , подсилено залепване, от микропорест хипоалергичен материал , с подвижен клипс - възрастни
1) Кратко описание

Електроди за холтер и записване на събитие , с подсилващ, протективен пръстен , който пази гела от изсъхване , подсилено залепване, от микропорест хипоалергичен материал , с подвижен клипс - възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

3000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Аспирационна игла 2.0x30mm
1) Кратко описание

Аспирационна игла 2.0x30mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

5000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Удължител 18см. M/F луер лок, с порт за инжектиране
1) Кратко описание

Удължител 18см. M/F луер лок, с порт за инжектиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

2500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Сет за затопляне на биопродукти, съвместими за система за затопляне на кръв и инфузионни разтвори Ranger™, 3M, при скорост на потока от 0 до 30,000 mL/час
1) Кратко описание

Сет за затопляне на биопродукти, съвместими за система за затопляне на кръв и инфузионни разтвори Ranger™, 3M, при скорост на потока от 0 до 30,000 mL/час

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Хартия ЕКГ
1) Кратко описание

Хартия ЕКГ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 14 подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция ЕКГ хартия Burdick ATRIA 3100 A4.210x300x200
1) Кратко описание

ЕКГ хартия Burdick ATRIA 3100 A4.210x300x200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Принтерна хартия SONY UPP-210HD /210mm/25m/
1) Кратко описание

Принтерна хартия SONY UPP-210HD /210mm/25m/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катетър педиатричен
1) Кратко описание

Централен венозен катетър педиатричен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

обособената позиция включва 2 броя подпозиции

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Тапа Luer-Lock с инжекционен порт
1) Кратко описание

Тапа Luer-Lock с инжекционен порт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

30000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Двоен пациентен кръг с клапа за издишване 180 см.,PVC,нестерилен, за възрастни за респиратор Airox
1) Кратко описание

Двоен пациентен кръг с клапа за издишване 180 см.,PVC,нестерилен, за възрастни за респиратор Airox

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Енема сет, еднократен, 1500 мл, с включен наконечник, очистващ разтвор, тръбен сет, клампираща
1) Кратко описание

Енема сет, еднократен, 1500 мл, с включен наконечник, очистващ разтвор, тръбен сет, клампираща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

2500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Сонда назогастрална, 100 % силиконова, дължина 120 см, двулуменна, тип Салем, 10 овални отвора, рентгено- контрастна линия по цялата дължина, размери 12, 14, 16, 18 СН
1) Кратко описание

Сонда назогастрална, 100 % силиконова, дължина 120 см, двулуменна, тип Салем, 10 овални отвора, рентгено- контрастна линия по цялата дължина, размери 12, 14, 16, 18 СН

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Дигитален максимален термометър за телесна температура; измерва ректално (10-15 сек), орално (10-30 сек) и аксиларно (10-40 сек); корпус от ABS с устойчив накрайник от неръждаема стомана, голям LCD дисплей, on/off бутони и прозрачен протектор; си
1) Кратко описание

Дигитален максимален термометър за телесна температура; измерва ректално (10-15 сек), орално (10-30 сек) и аксиларно (10-40 сек); корпус от ABS с устойчив накрайник от неръждаема стомана, голям LCD дисплей, on/off бутони и прозрачен протектор; си

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Eлектронен клиничен термометър за аксиларно,орално и ректално измерване, сензор с виска чувствителност-резултат 6-9 секунди, звукув сигнал за начало и край на измерването,LCD дисплей, водоустойчив накрайник,позволяващ почистване и дезинфекц
1) Кратко описание

Eлектронен клиничен термометър за аксиларно,орално и ректално измерване, сензор с виска чувствителност-резултат 6-9 секунди, звукув сигнал за начало и край на измерването,LCD дисплей, водоустойчив накрайник,позволяващ почистване и дезинфекц

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Ендотрахеални тръба за назална / орална интубация с високообемен, нископрофилен балон, рентгеноконтастна надлъжна маркировка, Мърфи око, контролен балон с нанесена маркировка на размера, с порт за секвенциална субглотисна аспирация
1) Кратко описание

Ендотрахеални тръба за назална / орална интубация с високообемен, нископрофилен балон, рентгеноконтастна надлъжна маркировка, Мърфи око, контролен балон с нанесена маркировка на размера, с порт за секвенциална субглотисна аспирация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Трансдюсер за монитор BSM90101K 150см / 682002-DT-XX-1 /
1) Кратко описание

Трансдюсер за монитор BSM90101K 150см / 682002-DT-XX-1 /

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция POC тест
1) Кратко описание

POC тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Hb тестер
1) Кратко описание

Hb тестер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Hb тест
1) Кратко описание

Hb тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция BS тестер
1) Кратко описание

BS тестер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция BS тест х 50
1) Кратко описание

BS тест х 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Еднократни шапки за термометър GENIUS 96 бр./оп.
1) Кратко описание

Еднократни шапки за термометър GENIUS 96 бр./оп.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

6000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12