00067-2016-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица 65, За: Мариус Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160210LDCg502431.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, ул. „Коньовица” 65
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика - 1 брой

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Размерът на гаранцията за участие следва да е в размер на 1000 лева и да е със срок 90 календарни дни. 2. Гаранцията за изпълнение на поръчката следва да е в размер на 3% от стойността на поръчката без вкл. ДДС. 3. Срокът на гаранцията за изпълнение следва да надвишава с един месец гаранционния срок на продукта. 4. Гаранцията за изпълнение служи за удовлетворяване на Възложителя при неустойки и вреди вследствие на неизпълнение или лошо изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва в срок до 60 календарни дни след изпълнението на поръчката (доставката, инсталацията и пускането в експлоатация), но не преди представяне на приемателно-предавателен протокол за извършена доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата и на редовна фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Условията за изпълнение на поръчката са описани в одобрената от Възложителя документация за провеждане на процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, изготвено по приложен в документацията за участие образец, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен в документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: заверено от участника копие от разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия. 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец, за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO 9001:2000 (или еквивалентен) с обхват дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура, издаден на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 (или еквивалентен), като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура. 2. Заверено от участника копие от оторизационно писмо от производителя на предлагания продукт, удостоверяващо права за представителство, търговия и сервизна дейност на територията на цялата страна, придружено със заверен превод на български език, когато е приложимо. Минималното изискване е наличие на такава оторизация. 3. Оригинална декларация, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец, че участникът разполага със сервизна структура, разположена в гр. София и че при възникване на проблем през периода на гаранционния срок на предлаганата апаратура, сервизната структура ще реагира в рамките на 24 часа, считано от момента на подаване на заявка. Минимално изискване е участникът да разполага със сервизна структура, разположена в гр. София и при възникване на проблем през периода на гаранционния срок на предлаганата апаратура, сервизната структура да реагира в рамките на 24 часа, считано от момента на подаване на заявка. 4. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO 9001:2000 (или еквивалентен) за производство на медицинска апаратура, издаден на производителя от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е производителят да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 (или еквивалентен), като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум производство на медицинска апаратура. 5. Заверено копие от официално писмо от производителя на предложената апаратура, с което същият гарантира наличност на резервни части и модули най-малко за срок от 4 години, считано от датата на инсталацията на предлаганата апаратура и заявява производствен гаранционен срок на апаратурата, не по-малък от 12 месеца, считано от датата на пускане на апаратурата в експлоатация, придружено със заверен превод на български език, когато е приложимо. Минималното изискване е наличие на писмо с такова съдържание.
Минимални изисквания: 1.Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 (или еквивалентен), като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура. 2. Наличие на оторизационно писмо от производителя на предлагания продукт, удостоверяващо права на участника за представителство, търговия и сервизна дейност на територията на цялата страна. 3. Участникът да разполага със сервизна структура, разположена в гр. София и при възникване на проблем през периода на гаранционния срок на предлаганата апаратура, сервизната структура да реагира в рамките на 24 часа, считано от момента на подаване на заявка. 4. Производителят да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 (или еквивалентен), като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум производство на медицинска апаратура. 5. Наличие на официално писмо от производителя на предложената апаратура, с което същият гарантира наличност на резервни части и модули най-малко за срок от 4 години, считано от датата на инсталацията на предлаганата апаратура и заявява производствен гаранционен срок на апаратурата, не по-малък от 12 месеца, считано от датата на пускане на апаратурата в експлоатация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: крайна цена ; тежест: 85
Показател: срок за доставка, инсталация и пускане в експлоатация ; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

20160210LDCg502431

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП процедурата се провежда по опростени правила; 2. Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ