Версия за печат

00085-2016-0007

BG-гр.София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9225983;02 9526536

Място/места за контакт: бул. Св.Георги Софийски №3,ет.2,стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на МБАЛ – София и БДПЛР – Банкя; МБАЛ – Пловдив и БДПЛР – Хисаря; МБАЛ – Варна и БДПЛР -Поморие; МБАЛ -Плевен и МБАЛ -Сливен
Код NUTS: BG412, BG421, BG331, BG342, BG314, BG42, BG34
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка включва ивършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и служат за определяне на стойността на договора и гаранцията за изпълнение при сключване на договор, като не задължават възложителя да изпълни поръчката в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя от количеството на опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на възложителя

Стойност, без да се включва ДДС
1078052 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на: - за Обособена позиция 1 – 8 962,00 ( осем хиляди деветстотин шестдесет и два) лева; - за Обособена позиция 2 – 266,00 (двеста шестдесет и шест) лева; - за Обособена позиция 3 – 1 425,00 (хиляда четиристотин двадест и пет) лева; - за Обособена позиция 4 – 63,00 (шестдесет и три) лв. - за Обособена позиция 5 – 63,00 (шестдесет и три) лв. 3. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 /две/ на сто от стойността на договора без ДДС. 4. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 4.1. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ. 4.2. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата , за която е открита. 4.3. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. 5. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 7. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. 8. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на услугите са от бюджета на ВМА, вкл. и средства, получени от НЗОК. а/ Заплащането на услугите по сключения договор ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на оригинална фактура, отчетна документация по Наредба № 2 на МОСВ, МРРБ и МЗ от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците и двустранно подписана обобщена месечна справка за предадените количества болнични отпадъци. б/ фактурирането се извършва на база на фактически прададените количества от страна на Възложителя, документирани със съответната нормативно определена отчетна документация.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5.Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП. Плик № 1 съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; Документ за гаранция за участие: оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя; Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП - не се изискват.Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 от ЗОП.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларация за участие на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Декларация за съгласие на подизпълнител. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларация за приемане на условията в проекта на договор . Плик № 2 съдържа: Техническо предложение на участника на хартиен носител - за съответната обособена позиция, за която се кандидатства/;Техническо предложение на участника на хартиен носител /за съответната обособена позиция, за която се кандидатства/;Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.Декларация (свободен текст) за осигуряване на оборотни контейнери без допълнителното им заплащане за извършване на услугата. Плик № 3 съдържа:Ценова оферта за съответната обособена позиция, на хартиен и електронен носител, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника- не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За всички позиции: 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените услуги за последните три години, влючително стойности, дати и получателите заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За всички позиции: 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката или сертификат на инсталацията. За всички позиции: 3. Декларация – списък на собствените или наети транспортните средства, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (свободен текст ) с посочени в нея номера на талоните и удостоверенията за годността на превозните средства. За всички позиции: 4. Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка.Посочват се (описват се) документите, удостоверяващи наличието на трудово правоотношение и документи за правоспособност /ADR/ или еквивалентен на водачите, извършващи превоз на опасни товари, съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 5.За всички обособени позиции, с посочени кодове,съгласно техническата спецификация от документацията, участникът да има валиден регистрационен документ удостоверяващ правото за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 Закона за управление на отпадъците. Участниците да представят разрешително или комплексно разрешително за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци с код 18 01 03 *и 18 01 04 издадено съгласно от ЗУО, за съответната обособена позиция. За всички позиции: 6. Валидна застраховка на работниците и служителите за риск „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всички позиции: 1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка , изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – мин.3 услуги * Под „услуги еднакви с предмета на поръчката” се разбират услуги извършвани в лечебни заведения и санаториуми. * Под „услуги сходни с предмета на поръчката” се разбират услуги извършвани в сгради с обществено предназначение. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент или на инсталацията , съответен на предмета на поръчката 3. Участникът да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на опасни товари както следва: За обособена позиция 1 и 3 – мин . две специализирани транспортни средства. За обособена позиция 2,4 и 5 – мин. едно специализирано транспортно средство. 4. Участникът да разполага със собствен персонал, нает по трудово правоотношение за извършване на услугата като обслужващия екип трябва да включва; За обособена позиция 1:минимум четирима работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари. За обособена позиция 2, 4 и 5:минимум един работник и минимум един правоспоспособен водач за превоз на опасни товари. За обособена позиция 3:минимум двама работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари 5.Участникът да има право да извършва дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци За всички позиции: 6.Участникът да има застраховка „Трудова злополука”, валидна към датата на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 007 - 008254 от 12.01.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

зала №10,ет.1 на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която с извършва отварянето.Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотарияално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бъл.Витоша №18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ- гр.София и БДПЛР- гр .Банкя
1) Кратко описание

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
896200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ - гр.Пловдив и БДПЛР-гр.Хисар
1) Кратко описание

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към докъментацията и раздел IV от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26656 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ - гр.Варна и БДПЛР-гр.Поморие
1) Кратко описание

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
142500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ -гр.Плевен
1) Кратко описание

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6366 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ -гр.Сливен
1) Кратко описание

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6330 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24