Версия за печат

02709-2016-0034

BG-Годеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно горско стопанство - гр.Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@av.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208KyYu6322634.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: и - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Годеч, пл. Свобода №3
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставката на канцеларски материали и офис консумативи включва разнообразни канцеларски пособия, нужни за осъществяването на административния процес в предприятието. Необходимостта от доставянето им възниква с оглед нормалното протичане на работния процес и неговото обезпечаване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30199000, 30197000, 30192110, 30124000, 30000000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Дребно офис оборудване
Продукти за оставяне на мастилен отпечатък
Части и аксесоари за офис техника
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Касети с тонер

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Хартия /копирна бяла / около 540 броя /опаковки по 500листа/; Хартия /карирана/ около 6 броя опаковки от 250 листа; Джоб за документи около 100 броя от опаковки по 100 бр.; телботи /машинка/ около 5 броя; телчета за телбот - 70 броя опаковки различни размери; лепила - сухо различен грамаж около 45 броя; кламери - различни видове - опаковки от 100 броя - около 25 опаковки; графити за моливи - около 6 бр. опаковки; гумички - около 5 броя; листчета /самозалепващи се/ - около 25 опаковки от опаковки от по 100 и 450 броя; кубчета /бели хартиени за поставка/ - около 6 опаковки ; мастило - тампонно - около 350 броя; тампони за печат - 50*90 - около 30 броя; химикалки - около 470 броя; маркер - около 20 броя; флаш памет - около 3 броя; моливи /цветни/ - около 2 опакови от по 12 цвята; дискети - около 3 броя от опаковка от по 10бр.; рециклиране на тонер касети - около 18 броя; зареждане на тонер касети - около 60 броя; нови тонер касети /съвместими и/или оригинални/ - около 30 броя; подложка за мишка - около 10 броя; линия пластмасова - около 10 броя и всички други стоки, за които ще възникне необходимост от закупуване в процеса на изпълнение на договора, които са описани в техническите спецификации към документацията за участие в поръчката или не са изрично посочени, но се налага тяхното закупуване, тъй като възложителят си запазва правото да поръчва стоки извън посочените в техническите спецификации. Изброените артикули в техническите спецификации са ориентировъчни и не са изчерпателни.

Прогнозна стойност без ДДС
21000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки кандидат внася гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 210.00 (двеста и десет) лева. Гаранцията по т.1 се представя в една от следните форми: - парична сума вносима по сметка на ТП Държавно горско стопанство Годеч – BG62STSA93000021395719 BIG STSABGSF банка : Банка ДСК АД клон Годеч - банкова гаранция. Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена (представена) в срок до 16,00 часа на 09.03.2016 год. Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите на класираните на първо и второ място кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т. 5, 6 и 7, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на доставените канцеларски материали и/или офис консумативи за съответния календарен месец ще се извършва до 20-то число на следващия месец след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати фактурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3-то число на месеца. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да намали продажната цена на дребно за съответната стока с оферирания от него процент отстъпка при участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка, както следва, според ценовото му предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не може да участва в процедурата кандидат, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от Наказателния кодекс - подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Нак. кодекс - престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс - престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗДС с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. е) при който лицата са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Възложителят отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участник, който: а) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон ; б) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. в) не отговаря на техническите и на квалификационните изисквания за извършване на услугата предмет на процедурата, определени в т.4 гл. VІІ от условията за провеждането или е предложил цена, по – висока от определената.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказва се със Списък на доставките /Приложение №10 от документацията/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимални изисквания: За участие в процедурата участниците трябва да отговарят на следното изискване: Да са извършвали доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.Годеч, пл. Свобода №3, ет.3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ