03956-2015-0001

BG-Монтана:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 28.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Финансово - стопанска гимназия Васил Левски, бул. Ал. Стамболийски 37, За: Теменужка Цветанова Кисьова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300435, E-mail: fsg@abv.bg, Факс: 096 300435

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.fsg-montana.com.

Адрес на профила на купувача: www.fsg-montana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на природен газ

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставката на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана. Гимназията попада в групата на обществено - административни потребители: учебно заведение. Доставката е за период от една година от сключване на договора.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09000000, 09100000, 09120000, 09123000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Газообразни горива
Природен газ

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-10-846 от 28.10.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 3956-2015-1
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.10.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В Регистъра на издадените лицензи от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, "Овергаз Запад" АД не е носител на изключителни права за разпространение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на на територията на град Монтана.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Теменужка Цветанова Кисьова
Длъжност: Директор