Версия за печат

04745-2016-0001

BG-гр. Казанлък: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Исторически музей Искра - Казанлък, ул. Петко Рачев Славейков № 8, За: Людмил Буюклиев, България 6100, гр. Казанлък, Тел.: 0886 147877, E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg, Факс: 0431 63741

Място/места за контакт: Исторически музей Искра - Казанлък

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.muzei-kazanlak.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.muzei-kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3A20160126150948&catid=64%3Aprofil-na-kupuvacha&Itemid=134&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Музей

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА И ОБУЧЕНИЕ”, КОИТО НЕ СА ЗАПАЗЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР И ДРУГИ ДНА“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Гр. Казанлък
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА И ОБУЧЕНИЕ”, КОИТО НЕ СА ЗАПАЗЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР И ДРУГИ ДНА“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП включва доставка на: Преносими компютри – 5 бр.; Специализиран 3D скенер за сканиране на пространствени обекти – 1 бр.; Сензорно електронно информационно табло – 4бр. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА И ОБУЧЕНИЕ”, които не са запазени по реда на чл. 16г от ЗОП включва доставка на: Сървър – 1бр.; Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео – 1бр.; Климатик за помещението на сървъра – 1бр.; Безжични рутери за всички сгради на музея – 1бр; Изграждане безжична и локална мрежа – 1 бр.; Обучение на 20 души за работа с закупения хардуер и софтуер за дигитализиране на триизмерни културни ценности. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР И ДРУГИ ДНА" включва доставка на: Операционна система за управление на сървър - 1бр. ; Офис пакет с текстообработващи, таблични и презентациионни приложения - 1бр. пакет до пет потребителя; Софтуеър за обработка на фотоизображения от различен формат – 1 бр. пакет до пет потребителя; Софтуеър за обработка на видеоизображения и аудиофайлове от различен формат - 1 бр. пакет до пет потребителя; Софтуер за графична обработка - 1бр. Обществената поръчка е по чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради което откритата процедура се провежда по опростените правила, предвидени в ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 48820000, 30213000, 32413100, 39717200, 38651600, 30216110, 80511000, 48624000, 48771000, 32412120, 30231100

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Сървъри
Персонални компютри
Рутери
Климатици
Цифрови камери
Скенери за компютри
Услуги по обучение на персонала
Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC)
Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение
Интранет мрежа
Компютърни терминали

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“ е финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“. Настоящата обществена поръчка е насочена към избор на изпълнител на доставка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДМА И ОБУЧЕНИЕ”, КОИТО НЕ СА ЗАПАЗЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР И ДРУГИ ДНА“. Предметът на поръчката е разпределен в три самостоятелно обособени позиции с прогнозна стойност, както следва: Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП, 82 862,67 лв. (осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС; Обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение”, които не са запазени по реда на чл. 16г от ЗОП: 22 158,33 лв. (двадесет и две хиляди сто петдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС; Обособена позиция № 3: „ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР И ДРУГИ ДНА“: 13 833,34 лв. (тринадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без включен ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
118854.34 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

В случай на избор на участника за изпълнител на някоя от обособените позиции на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2% (два процента) от стойността на договора. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. В случай че изпълнителят по обособена позиция № 1 „Закупуване на оборудване и други ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединение, в които участват само такива лица, от него не се изисква да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителите на обществената поръчка са еднакви за всички обособени позиции и са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. Окончателно (балансово) плащане, в размер на 50 % от стойността на договора - в срок до 10 (десет) дни след приключване и одобряване от страна на възложителя на всички доставки по договора и издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП. 2. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. , т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. Същите се доказват при сключване на договор за подизпълнение по реда на чл. 45а от ЗОП. 3. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника с декларации. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: ПЛИК №1 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 3. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка. 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай, че представляващият не е посочен в договора за обединение. 5. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 6. Списък на доставките, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата 7. Доказателства за извършената доставка. 8. Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП. 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 10. Декларация относно това дали участникът, респ. всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. 11. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. ПЛИК № 2 1.Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката 2. Декларация за конфиденциална информация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). ПЛИК №3 Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, придружен от доказателства за извършената доставка. При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, списъкът се представя отделно за всяка от позициите.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, еднакъв или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. • Под „доставка, сходна с предмета на обществената поръчка“ се разбира: по отношение на обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП: доставка и гаранционно поддържане на IT техника за работа с него; по отношение на обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение”, не е запазена по реда на чл. 16г от ЗОП: доставка и гаранционно поддържане на IT техника и обучение на персонала; по отношение на обособена позиция № 3: „Закупуване на софтуер и други ДНА“: доставка и гаранционно поддържане на IT софтуер. При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, посочените критерии за подбор ще се прилагат поотделно за всяка от позициите. При подаване на оферта едновременно за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 достатъчно е участникът да докаже, че е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, еднакъв или сходен* с предмета на съответната обособената позиция.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция при констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок ; тежест: 30
Показател: Ценово предложение ; тежест: 40
Показател: Срок на доставка; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.03.2016 г.  Час: 16:30
Място

Сградата на Исторически музей "Искра"-Казанлък, гр. Казанлък ул. "П.Р.Славейков"№ 8

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-26/22.05.2015 г., подписан между Министерство на културата и Исторически музей „Искра” - Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“. Крайният срок за получаване на оферти се намалява на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията ще бъде публично достъпна на електронния адрес, посочен в настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213100, 30216110, 30231100

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри
Компютърни терминали

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА”, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП. Позицията включва доставка на следните компоненти с характеристики, определени в техническите спецификации: Преносими компютри – 5 бр.с максимална ед. цена 1 200,00 лева без ДДС Специализиран 3D скенер за сканиране на пространствени обекти – 1 бр. с ед. цена 62 529,34 лева без ДДС Сензорно електронно информационно табло – 4бр. с максимална единична цена 3 166,67 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
82862.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение”, които не са запазени по реда на чл. 16г от ЗОП
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение”, които не са запазени по реда на чл. 16г от ЗОП

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48820000, 38651600, 39717200, 32413100, 32412120, 80510000

Описание:

Сървъри
Цифрови камери
Климатици
Рутери
Интранет мрежа
Услуги по специализирано обучение

3) Количество или обем

Сървър – 1бр. с максимална стойност 11 250,00лв без ДДС; Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео – 1бр. с максимална стойност 1 250,00 лева без ДДС Климатик за помещението на сървъра – 1бр. с чаксимална единична цена 1 416,67 лева без ДДС Безжични рутери за всички сгради на музея – 1бр с максимална единична цена 324,99 лева без ДДС Изграждане безжична и локална мрежа – 1 бр. с максимална единична цена 1 250,00 лева без ДДС Обучение на 20 души за работа с закупения хардуер и софтуер за дигитализиране на триизмерни културни ценности - с максимална стойност 6667,67 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
22158.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №3: "Закупуване на софтуер и други ДНА“
1) Кратко описание

Обособена позиция №3: "Закупуване на софтуер и други ДНА"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48624000, 48771000

Описание:

Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC)
Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение

3) Количество или обем

Операционна система за управление на сървър - 1бр. с максимална единична цена 1 166,67 лева без ДДС Офис пакет с текстообработващи, таблични и презентациионни приложения - 1бр. пакет до пет потребителя - с максимална единична цена 2 416,67 лева без ДДС Софтуеър за обработка на фотоизображения от различен формат - пакет до пет потребителя - 2 916,66 без ДДС Софтуеър за обработка на видеоизображения и аудиофайлове от различен формат - 1 бр. пакет до пет потребителя - максимална единична цена до 4 000,00 лева без ДДС Софтуер за графична обработка - 1бр. с максимална единична цена от 3 333,34 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
13833.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90