Версия за печат

00109-2015-0027

BG-Благоевград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, площад Георги Измирлиев Македончето №1, За: Крум Алуминов - Старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html..

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап V”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Благоевград
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап V”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71300000, 71310000, 71312000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Консултантски инженерни и строителни услуги
Консултантски инженерни услуги в строителството

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
382533.59 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 170 - 309977 от 03.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 98-00-7 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.12.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

НИПРО-КОНТРОЛ ООД, ЕИК 130325417, ул.Аргир Манасиев №14, ет.1, Република България 2700, гр.Благоевград, Тел.: 073 887898, Факс: 073 887898

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 382533.59 BGN без ДДС
Брой месеци: 3
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 30.55%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

Извършване на архитектурно заснемане на сградите; Отразяване на промени по фасадите и в разпределенията извършени по време на експлоатацията; Отразяване на размерите и вида на дограмата; Извършване на обследване на всички водопроводи и др. Дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнители в настоящата обществена поръчка са изчерпателно описани в декларация образец №6 от офертата на Изпълнителя и договорите с подизпълнители. Същите са качени в профила на купувача.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

№ Участник Оферта № Адрес 1.„Консултантска Инженерна Група” ООД 0-03-330/23.10.2015г. Гр. София, 1606, ул.”Дамян Груев” № 42,ет.6 2.Обединение „Е –Консулт” 0-03-331/23.10.2015г. Гр.Благоевград, ул.”Крушево” № 6,ет.3, ап.6 със следните членове на обединението: АСЕ КОНСУЛТ ООД с ЕИК 203171553; НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО (НТСС)- КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 131065424 и АРКА КОНСУЛТ ЕООД с ЕИК 131317505; 3.„НИПРО-КОНТРОЛ” ООД 0-03-332/23.10.2015г. Гр.Благоевград, ул.”Аргир Манасиев” № 14,ет.1 4.ДЗЗД „ОБСЛЕДВАНЕ БГ” 0-03-333/23.10.2015г. Гр.София 1407, ул. „Кишинев” №1, ет. 4, ап.20 в обединението участват следните членове: Стройинвестконсулт 2013 ЕООД с ЕИК 200629575; БААК АД с ЕИК 175129387; ЕП КОНСУЛТ ЕООД с ЕИК 175455625 и Корект консултинг ООД с ЕИК 130063712