Версия за печат

00502-2014-0013

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, бул. „Христо Смирненски“ 1, За: Николай Николов, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 302932, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932

Място/места за контакт: Маркетинг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=912.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-330 от 30.05.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00502-2014-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура, номер на преписка в АОП 00502-2014-0013


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5552 от 01.06.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Технически Университет“ - Варна, ЕИК 000083626, ул. Студентска 1, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 302444, E-mail: rector@tu-varna.bg, Факс: 052 302444

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
201600 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
201600 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор ИД, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП с пълномощно №1465 от 17.10.2013г.на нотариус с рег.№193 на НК