Версия за печат

00701-2016-0001

BG-Сливо поле: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Николай Иванов Братованов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=111&selected=246&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Николай Иванов Братованов, Надиде Бейтиева Ахмед, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, пл.Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.slivopole.ru-se.com.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на ново специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: град Сливо поле
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Чрез покупката на ново специализирано транспортно средство, пригодено за превоз на хора с увреждания в рамките и във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за звено "Милосърдие за предоставяне на иновативни социални услуги" Договор № BG05M9OP001-2.002-0016-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по ОП РЧР. При изпълнение на поръчката ще се предоставят услуги основно на лица с увреждания и такива над 65 годишна възраст.Лицата ще бъдат транспортирани от дома им до съответните места за консултация или физиотерапия и други нужди-здравни заведения, социални служби.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34115200

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката включва един брой ново специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. На основание чл.59 ал.5 т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора към момента на неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично посочва поръчката, по която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Сливо поле в ТБ "Инвестбанк" АД-клон Русе, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди, които са следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнеие при разваляне на договора по вина на Изпълнителя. Гаранционното поддържане на предмета на поръчката се обезпечава с 30 % от гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава 70 % от внесената гаранция за изпълнение в срок до 30 дни след изпълнението на доставката на моторното превозно средство специализирано за превоз на хора с увреждания, а остатъкът от 30 % от гаранцията за изпълнение, обезпечаващи гаранционното поддържане, се освобождават в срок до 30 дни след изтичане на гарнционния срок на превозното средство.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престоели при него под формата на гаранция. В случаите, когато участникът определен за Изпълнител, при сключване на договора избере да представи банкова гаранция за изпълнение, условията и срокът на валидност на същата следва да отговарят на условията посочени в проекта на договор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира със средства от общинския бюджет, отпуснати по Договор №BG05M9OP001-2.002-0016-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по ОП РЧР. Плащането ще се извърши в български лева, по банков път, по посочена от определения изпълнител банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура за доставеното транспортно средство, предмет на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Прогнозната стойност на поръчката, посочена в настоящото обявление не трябва да се превишава. При ценово предложение, надвишаващо посочената максимално допустима за финансиране сума, офертата на участника ще бъде отстранена от участие. 2. Оферти неотговарящи на минималните изисквания, залегнали в техническата спецификация ще бъдат отстранени от участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника-ориг.; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1 Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и седалище и адрес, вкл.електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата- във форма, определена от участника, но представена в ориг.; 2.2 Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП - за удостоверяване на отсътвие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 букви "а-д", т.2, т.3, т.4, ал.2 , т.1 и ал.5 от ЗОП - ориг. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата; 3.При участници обединения-зав.от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 4. Декларация за липса на двързаност с друг участник в съответствие с чл.55 ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП - ориг.; 5. Посочване на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - ориг.;6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор-ориг.;7.Нотар.завеверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени в съответните документи за регистрация;8. Оригинали на Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП; 9. Условия за гаранционен срок-ориг.Допустимо е гаранционния срок да е посочен в тех.предложение или в отделен документ; 10.Ценово предложение - ориг.;11. Декларация от подизпълнител/и по чл.47 ал.9 от ЗОП, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47 ал.1 т.1, букви "а-д", т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП - ориг., подписана от всички лица, които представляват посочения/те подизпълнител/и, ако в офертата има предвидени подизпълнител/и.;12. Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец.; 13.Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Приложение № 2 към чл.11 ал.2 от ППЗМИП, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.; Забележки: Проектът на договор не може да бъде изменян от участника.При наличие на предложение за изменение на условия, извън допустимите за офериране според самия проект и образците на възложителя, се счита че участникът се е отклонил от изискванията на възложителя и това е основание за отстраняването му от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят на настоящата обществена поръчка не поставя изисквания към финансовото и икономическо състояние на участниците.
Минимални изисквания: Неприложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Оригинал на Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 1 /една/ доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под "доставки", които са сходни или еднакви с предмета на поръчката" следва да се разбират "доставки на специализирани транспортни средства за хора с увреждания или транспортни средства за превоз на по-малко от 10 души. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло. Съгласно разпоредбата на чл.51 а ал.1 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи , освен документите , определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а ал.1 от ЗОП трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.02.2016 г.  Час: 16:45
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.03.2016 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

заседателната зала на Общината, в град Сливо поле, площад Демокрация №1, втори етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово освемедомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Посочените лице могат да присъстват при извършване на действията на комисията по чл.68 ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите предложения, след като удостоверят качеството, в което желаят да присъстват, както и самоличността си.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Осигурено финансиране по проект "Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено "Милосърдие" за предоставяне на иновативни социални услуги "Договор № BG05M9OP001-2.002-0016-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по ОП РЧР.

VI.3) Допълнителна информация

Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обстоятелствата, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове обявени в него.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна е 10-дневен и започва да тече след изтичане на срока по чл.27а ал.3 от ЗОП. Жалби срещу действията или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл.120 ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ