Версия за печат

00267-2013-0093

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Борислав Кръстев - Ръководител проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656777, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 032 632781

Място/места за контакт: Звено за управление на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 13РОП86 от 19.08.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00267-2013-0093
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градксия транспорт" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градкси транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 15ДГ102 от 10.02.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИНДРА СИСТЕМАС С.А. ЕИК Чуждестранен рег. номер: А28599033 (Испания), Авенида де Бруселас No 35, Алкобендас, Испания 28108, Мадрид, Тел.: 08 8923230, E-mail: ryanchev@indracompany.com, Факс: 02 9716107

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: С.Р.И. Бъглария ЕООД; Дейност: Инсталация на бордово информационно и комуникационно оборудване;Инсталация на пътнически информационни табла, комуникационно оборудване и електрически системи по спирките; Извършване на второ ниво поддръжка на обордуването; Дял: 10%
ІII.5) Предмет на договора

"Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градксия транспорт" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градкси транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.02.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
16308385 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16308385 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив