Версия за печат

02711-2015-0060

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=300.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 7-1 от 29.01.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0060
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-7 от 28.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ОФИС В ООД с ЕИК 124510429, гр. Добрич 9300, ж.к. ДРУЖБА, бл. 14, вх. В, ет. 4, ап. 11, Република България 9300,, Добрич,, Тел.: 058 603399, E-mail: office1@netplusdb.bg, Факс: 058 601028

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2036 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
Длъжност: Директор