Версия за печат

02711-2015-0077

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=345.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 12-1 от 10.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0077
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ОП-12-1 от 21.05.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИВ КАР СПОРТ ООД с ЕИК 124055771, бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 603556, E-mail: ivanovservis@yahoo.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Агротехнически услуги-култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви за обособена позиция № 1 “ЖИТНИЦА”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

30.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
14013.44 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11199.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
Длъжност: Директор