Версия за печат

00030-2015-0010

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул Симеон Велики №33, За: Ирина Николова - Ст. експерт ОП, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 824243

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-1021 от 18.06.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2015-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1082 от км 0+000 до км 2+422,45 и на път SLS 1086 от км 0+000 до км 5+475.81 по проект „Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра / № 2(4i)-1.1-5 MIS- ETC Code: 312/, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г."


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: MIS-ETCсode312 2015-038-С от 04.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД ТГС 2015, БУЛСТАТ 176928084, ул. Тутракан №12, ет.4, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 823871

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1082 от км 0+000 до км 2+422,45 и на път SLS 1086 от км 0+000 до км 5+475.81 по проект „Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра / № 2(4i)-1.1-5 MIS- ETC Code: 312/, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност посочена в договора
2581939.46 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 84.46% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2717977.36 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-116 от 22.01.2016г.