Версия за печат

02709-2016-0025

BG-Ботевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 27.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160127rJXz6203058.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на горски територии-държавна собственост, охрана на земи и гори от горските територии-държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на газ за отопление за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание писмо изх.№СЗДП 2977/25.11.2015 г. на Директора на „СЗДП”ДП за нуждите на ТП ДГС Ботевград, възникна необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.3 с предмет „Доставка на газ за отопление за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца”, от краен снабдител по регулирани цени в съответствие с чл. 30, ал. 1 от Закона за енергетиката при наличие на следните обстоятелства: На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП в случаите когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственосту или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт Възложителите могат за възлагат обществени поръчи чрез процедура договаряне без обявление. Съгласно разпоредбата на ч.39, ал.1 от Закона за енергетиката дейностите пренос, разпределение, обществена доставка и снабдяване от крайни снабдители на прираден газ подлежат на задължително лицензиране от ДКЕВР. Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, в каквато обособена територия попада гр.Ботевград, където се намира мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка.Притежател на изключителните права за разпределение на природен газ на територията на община Ботевград е „БАЛКАНГАЗ 2000”АД, видно от поддържаният на електронната страница на ДКЕВР регистър, на дружеството са издедени лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” № Л-179-12/27.04.2009 г. и лицензия за осъществяване на дейността”разпределение на природен газ” № Л-179-08/17.12.2004 г., включващи община Ботевград, където е местонахождението на стопанството, а именно бул.”Цар Освободител”26. „БАЛКАНГАЗ 2000”АД, ЕИК130203228 е носител на изключителни права за разпространение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на гр.Ботевград. С оглед горното са налице всички законови предпоставки за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Поради естеството на предмета на поръчката на основание чл.93, т.1 от ЗОП в процедурата на договаряне без обявление за доставка на природен газ, ТП ДГС Ботевград няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП, т.е няма да изпраща покани до избрани лица и до АОП и няма да извършва договаряне, а направо ще пристъпи към сключване на договор за обществена поръчка с единствения възможен изпълнител „БАЛКАНГАЗ 2000”АД, ЕИК130203228, със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Академик Стоян Романски”2, на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на газ за отопление за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца” при спазване на чл.42 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Олегов Степанов
Длъжност: Директор на ТП ДГС Ботевград