Версия за печат

00030-2014-0037

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул Симеон Велики №33, За: Ирина Николова - Ст. експерт ОП, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 824243

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-2181 от 19.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2014-0037
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321” по обособени позиции


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: MIS ETCcode321 2015-025-У от 16.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, ЕИК 201557566, ж.к. Люлин, бл.303, вх.А, ет.2, ап.4, РБългария 1336, София, Тел.: 088 4753358

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция 1:Изработка и доставка на печатни рекламни материали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

04.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
730 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 84.46% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
708 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-116 от 22.01.2016г.