Версия за печат

02709-2016-0022

BG-ЛОВЕЧ: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. ЛОВЕЧ, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;, За: инж.Иван Петков, БЪЛГАРИЯ 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Място/места за контакт: ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160120PurI6085964.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на гори-държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство – гр.Ловеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: Гр.Ловеч, ул."Търговска" №56, ет.4;
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Ще се поддържа компютърната техника, която е налична в административната сграда на Възложителя ДГС – гр.Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, ул.”Търговска”№ 56.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50324000, 50324200, 30234000, 30237000, 30232000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по ремонт на персонални компютри
Услуги по поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри
Услуги по профилактично поддържане на персонални компютри
Носители за съхраняване на информация
Части, аксесоари и принадлежности за компютри
Периферни устройства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност за целия срок на договора е 10500,00 лв.без ДДС/десет хиляди и петстотин лева без ДДС/. Изпълнителят ще трябва да извършва всеки месец в период на 36 месеца от сключване на договора поддръжка, периодична проверка, диагностика и настройка на компютърната техника, съгласно техническата спецификация, както и ремонт на компютърната техника при необходимост. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди и технически неизправности, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя и доставка и подмяна на дефектирали компоненти при необходимост. Ремонтът по компютърната техника се извършва като част от абонаментната поддръжка, а Възложителя заплаща само стойността на подменените дефектирали компоненти. Възложителят не се ангажира със закупуване на всички артикули от таблицата на техническата спецификация, а ги закупува само при необходимост.

Прогнозна стойност без ДДС
10500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в размер на 1% от стойността на поръчката, представляваща сума в размер на 105,00 лв./сто и пет лева/. 2. Гаранцията за изпълнение е внесена сума или учредена банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на поръчката в размер на 525,00 лв./петстотин двадесет и пет лева/. Сумите на гаранциите за участие и за изпълнение да се внасят по следната банкова сметка: IBAN: BG18 PIRB 9170 1605 2225 13 BIC: PIRBBGSF банка „ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД офис – гр.Ловеч.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно изискванията на договора

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.Оферта - по образец - Приложение № 1 2. Представяне на участника - Приложение № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 3. 3. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 4 4. Доказателство за технически възможности и /или квалификация 4.1. Изпълнителят извърва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък /свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя - в Приложение № 5 4.2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти. 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние.Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер. 6. Декларация за приемане условията на проекто-договора-Приложение № 6. 7.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/-Приложение № 7. 8. Оригинал на документ за внесена или учредена гаранция за участие и за изпълнение. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписън от участника - Приложение № 8. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Изготвя се по примерен образец - Приложение № 9 /само в оригинал/. Плик № 3 „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец - Приложение № 10 /само оригинал/. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата трябва да съдържа трите отделни запечатани непрозрачни плика, надписани съгласно указанията по-горе.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 20% от общата прогнозна стойност на обществената поръчка - 10500,00 лв., равняващи се на 2100,00 лв./две хиляди и сто лева/, който се доказва с представяне на удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 20% от общата прогнозна стойност на обществената поръчка - 10500,00 лв., равняващи се на 2100,00 лв./две хиляди и сто лева/, който се доказва с представяне на удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника 1. Изпълнителят извърва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък/свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя. 2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти.
Минимални изисквания: Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника 1. Изпълнителят извърва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък/свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя. 2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за откритата процедура може да се закупи в деловодството на ТП ДГС – гр.Ловеч, на адрес: гр.Ловеч, ул.”Търговска” № 56 всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа от 25.01.2016 г. до 23.02.2016 г., на цена 7,00 лв./седем лева/ без ДДС. В случай, че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата, Възложителя го прави за сметка на поискалия го. Офертите следва да бъдат подавани в деловодството на ТП ДГС – Ловеч до 16:00 часа на 23.02.2016 г.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.02.2016 г.  Час: 13:00
Място

гр.Ловеч,ул.”Търговска”№ 56.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ