Версия за печат

02709-2016-0018

BG-Белоградчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11 от 21.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: с.Чупрене,ул.Асен балкански № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160121GMXb6108516.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: териториално поделение на държавно предприятие,създадено по ЗГ

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

настоящата обществена поръчка предвижда доставката на бензин А - 95 приблизително 30 000 литра,дизелово гориво - приблизително 15 000 литра,газ пропан-бутан приблизително 10 000 литра,моторни масла и други консумативи за МПС приблизително за 3 500 лева за срок от 36 месеца.Доставките ще се извършват в търговски обекти /бензиностанции/ на продавача на територията на област Видин - община Белоградчик,община Ружинци,област Монтана,както и на бензиностанциите на продавача на територията на цялата страна,където ще се зарежда чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП ДГС Миджур.Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне да се реализира чрез стоковата борса.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

стоките,предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка,одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществи в най-кратки срокове,при същевремнно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност,свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация,гарантиране на спазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление по реда предвиден в чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП,а именно чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси,се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цветан Георгиев Михайлов
Длъжност: Директор