Версия за печат

00085-2016-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедиицинска академия, бул.Георги Софийски №3, За: Десислава Иванова Зрънчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225156, E-mail: desiroro@abv.bg, Факс: 02 9225694

Място/места за контакт: ет.2 ст.34 - Централна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Вяра Кирилова Николова / Анелия Петрова Стойнева - Григорова, България 1606, София, Тел.: 02 9225196

Място/места за контакт: ВМА - София , 2 ет., 25 ст.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Виолета Тодорова Николчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ст.26 - Явно деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Многопрофилна болница за активно лечение – София /МБАЛ – София/; Многопрофилна болница за активно лечение – Варна /МБАЛ – Варна/; Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив /МБАЛ – Пловдив/; Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен /МБАЛ – Плевен/; Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен /МБАЛ – Сливен/ и Военномедицинска база – Ловеч /ВФ 28080/.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141110, 33141115, 33141114, 33141118, 33141120

Описание:

Превръзки
Медицински памук
Марля за медицинска употреба
Компреси от марля
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата, посочени в техническата спецификация са ориентировъчни за период от 1 година и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на договорите по обособените позиции.

Стойност, без да се включва ДДС
1610000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие обособени позиции: 1 Общ превързочен консуматив е в размер на 9 500 лв. без ДДС , 2 Специален превързочен консуматив е в размер на 4 000 лв. без ДДС. Документът за внесена гаранция за участие - в оригинал, да е придружен със списък на позициите, за които е внесена гаранция за участие. В списъка се посочва позиция, размер на внесена гаранция за участие по позиция/и и обща сума, формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по позициите, за които участникът подава оферта. Гаранцията за изпълнение по договора е в размер 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са бюджетни средства на ВМА, включително средства получени от НЗОК.Срок на плащане: доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане - до 60 (шестдесет) календарни дни, от датата на фактуриране на доставката.Начин на плащане: плащанията на доставките по сключените договори по обособените позиции, се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените медицински изделия.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 4, 5 от ЗОП.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 4, 5 от ЗОП.В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП.Пликът, в който се поставя офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни плика.Всички изисквания на тръжната документация за участие са задължителни за участниците.В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик №1 съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2.Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата по образец – Приложение № 3 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 4; 4.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение № 5 7.Гаранция за участие в откритата процедура, представя опис на об. позиции и стойността на гаранцията за участие. 8.Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено копие; 9.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени в т.ІІІ 2.2 на обявлинието 10.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника посочени в т.ІІІ 2.3 на обявлинието 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка-оригинал, по Приложение №7 12.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по Приложение № 8 13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по Приложение № 9 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - Приложение № 10 15.Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на оферти.Плик 2: 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя - Приложение № 11, заедно с описание в табличен вид на предлаганите медицински изделия, съгласно Техническа спецификация – Приложение № от 1. 2. Каталог на предлаганите медицински изделия. 3. Декларация за срок на изпълнение на доставката (свободен текст), с която участникът декларира, че ще предложи срок: - за регулярни заявки за доставка да не е по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка на Възложителя и за заявки по спешност не по-голям от 12 (дванадесет) часа, считано от получаването на писмена заявка на Възложителя. 4. Декларация за срок на годност на доставяните медицински изделия - превързочен консуматив (свободен текст) не е по-малък от 60 % от обявения върху опаковката на изделието. 5. Декларация по чл. 33, ал. 4 - в случай, че част от подадената оферта има конфиденциален характер- Приложение № 12. ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието;Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката.Плик 3се представя за всяка позиция, за която се участва и се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена” за обособена позиция №...., предмета на обособената позиция и името на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изискване за финансов ресурс

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Валидно разрешение или удостоверение за търговия на едро издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие със Закона за медицинските изделия – заверено копие 2.Списък на доставките - оригинал, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката 3.Оторизационно писмо от производителя или негов официален представител с което участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или заверено копие на оригинала, придружено с превод на български език. * Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срокът на валидност на оторизацията е по-кратък, участникът представя декларация, че се задължава да поднови и поддържа оторизицията за срока на изпълнение на обществената поръчка. * При представянето на оторизационните писма/пълномощни, да е отбелязано за кои точно предложени позиции от обособена позиция от Приложение № от 1.1 до 1.14 се отнасят конкретните оторизационни писма. * Участник без оторизация не участва в класирането и се отстранява от участие. *При представяне на оторизации се прилага чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.Сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката. 5.Декларация (свободен текст) за складовите бази и транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ, когато участват по обособени позиции , за доставка на медицински изделия 2.Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки – да има изпълнени най-малко три доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката” се разбира доставката на медицински изделия по смисъла на чл. 2 от ЗМИ. 3.Участникът да е производител, вносител или търговец на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител, в съотвествие с чл. 14 ал. 2 от ЗМИ 4.Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна. Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или по-нова или еквивалентена за управление на качеството, когато участват по обособени позиции за доставка на медицински изделия. 5.Участникът следва да разполага със складова база и транспортни средства, които осигуряват възможност доставките на медицинските консумативи до ВМА да се извършват в оферираните от участниците срокове, а при спешна необходимост – до 12 часа

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Когато участникът изиска документацията да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща, чрез превод по сметка на Възложителя: IBAN BG34BNBG96613300150601, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ и се получава след представяне на платежен документ.Тел.за справки 02 9225195, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:00ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При изрършване на действия на комисията по чл.68, ал.4 и 5, могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информацияи на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосоченителеца е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатно пълен достъп до документацията по електронен път на интернет страницата на Военномедицинска академия - рубрика "Профил на купувача" на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na -kupuvacha/. Образците на документите ще се предоставят по електронна поща на заинтересованите лица,Офертата, независимо от начина на представяне, следва да бъде получена до крайния срок, посочен в обявлението на възложителя, на следния адрес: Военномедицинска академия/ВМА/, гр.София 1606, бул."Св.Г.Софийски" №3, административна сграда, ет.2,входящо деловодство, тел.02/92 25527 - от 8:00 до 12:00ч. и от 12:30 до 15:00 ч., всеки работен ден. Лице за контакт от страна на Възложителя 1.Сектор "Обществени поръчки" по юридически въпроси на тел.02 9226226, е-mail: mihova.vma@gmail 2.Началник финансов отдел по финансовите въпроси, тел.:02 922583 3.Сектор "Медицински маркетинг и снабдяване", относно техническа спецификация на тел.: 9225156, email:mms@vma.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Общ превързочен консуматив
1) Кратко описание

Общ превързочен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141110, 33141115, 33141114, 33141118, 33141120

Описание:

Превръзки
Медицински памук
Марля за медицинска употреба
Компреси от марля
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Посочените количества на медицинските изделия /превързочен консуматив/ в техническа Спецификация – Приложение № от 1 са ориентировъчни за 1 (една) година и зависят от текущите потребности в срока на договорите.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1145000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Специален превързочен консуматив
1) Кратко описание

Специален превързочен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141114, 33141115, 33141110, 33141118, 33141120

Описание:

Марля за медицинска употреба
Медицински памук
Превръзки
Компреси от марля
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Посочените количества на медицинските изделия /превързочен консуматив/ в техническа Спецификация – Приложение № от 1 са ориентировъчни за 1 (една) година и зависят от текущите потребности в срока на договорите.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
465000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване