Версия за печат

00085-2016-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 95 от 20.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: Отдел Военна фармация и медицински маркетинг, сектор Медицински маркетинг и снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1103 от 21.07.2015 г. на Началника на Военномедицинска академия /ВМА/ на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ е прекратена обособена позиция № 9 с предмет: Сетове за тромбоцитофереза от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените и структури в страната по следните обособени позиции: 1. Гел - карти за имунохематологична диагностика за инкубатор и центрофуга ID-DiaMed; 2. Гел-карти за имунохематологична диагностика за апарат WADIANA; 3. Тест - реагенти за определяне на кръвни групи; 4. Консумативи за работа с кръводарители; 5. Тест серуми за изосерологични и имунохематологични изследвания; 6. Консумативи за многопараметрово кръвно типизиране на кръводарители; 7. Сакове за кръв; 8. Тестове и консумативи за диагностика на трансмисивни инфекции; 9. Сетове за тромбоцитофереза, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”, открита с Решение № 512 от 16.04.2015 г., УИН на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00085-2015-0009. Откритата процедура е прекратена частично, тъй като в срока за подаване на оферти – до 15:00 часа на 03.06.2015г. в деловодството на ВМА не е подадена нито една оферта за участие по позиция 9. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Провеждането на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 ЗОП е свързано с неуспешно проведена открита или ограничена процедура, поради това че не е подадена нито една оферта или заявление за участие, или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП, т. е. предходната процедура е прекратена на конкретно правно основание (чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗОП), с влязло в сила решение на възложителя. В конкретния случай договарянето е предшествано от открита процедура, чийто ред за провеждане осигурява възможност за конкуренция между всички заинтересовани лица, които са могли да подадат оферта за участие. Липсата на подадени оферти в първата хипотеза, предполага, че пазарът не е бил заинтересован от изпълнението на възлаганата поръчка, а във втората хипотеза - че проявилите интерес лица не са могли да отговорят на поставените от ЗОП или възложителя изисквания. При това положение на възложителя се дава възможност да отправи покана към едно или повече определени от него лица, които счита за потенциални изпълнители на поръчката. Второто изискване за законосъобразност на процедурата на договаряне без обявление е предварително обявените условия да не са съществено променени. Това означава, да се възлага по същество при същите условия, които вече са оповестени публично чрез предходната процедура. Посоченото предполага никое от тези условия да не е променено или промяната да е несъществена. В настоящия случай са налице и двете изискуеми от закона предпоставки, което обуславя приложимостта на процедурата. Доколкото изискванията към участниците в откритата процедура са били те да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия и оторизация от производителя или негов официален представител със срок на валидност срока на валидност на договора, възложителят по настоящата процедура на договаряне без обявление ще изпрати покана до фирми, с доказан опит в доставката на медицински изделия, които притежават съответните разрешителни и оторизации. Във връзка с необходимостта от периодични доставки на сетове за тромбоцитофереза, с цел осигуряване на нормалната работа на кръвния център, ВМА използва правната възможност по чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП , за да открие и проведе процедура на договаряне без обявление като първоначалните условия на възлагане на поръчката не са съществено променени. Предвид разпоредбата на чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП възлагането по реда на чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП не подлежи на предварителен контрол от изпълнителния директор на АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. ЛК Сърджикъл ООД, ЕИК 121525671, седалище и адрес на управление: гр.София,ул. ген. Стефан Тошев № 8, вх.А, ет.2, ап.3 2. Антисел България ООД, ЕИК 121152973, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Индустриална №11 ет.8 3. “Епсилон Медикал България” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София - 1113, ул. “Майор Юри Гагарин” № 25

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 512 от 16.04.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00085-2015-0009

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша № 18, Република България 1606, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-майор чл.- кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н.
Длъжност: Началник на Военномедицинска академия