Версия за печат

00085-2013-0001

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул.Св.Георги Софийски№ 3, За: Цветанка Димова, Република Булгария 1606, София, Тел.: 02 9226300, E-mail: c.dimova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор Комуникационни и информационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 19 от 03.01.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00085-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предостравяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5280 от 05.04.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Теленор България (Космо България Мобайл) ЕАД - ЕИК130460283, ж.к.Младост 4 , Бизнес Парк София, сграда 6, Република България 1766, София, Тел.: 02 9424381, E-mail: kmihailov@telenor.bg, Факс: 08 98198398

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.globul.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предостравяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
250000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
104062.55 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТРОВ, Д. М. Н.
Длъжност: НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ