00964-2015-0002

BG-Генерал Тошево:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов 5, За: Георги Георгиев, Р България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://toshevo.org/g/.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4557.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 12 от 04.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00964-2015-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен Капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. по Обособена позиция № 2: „Извършване на логистика - транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 743 от 22.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Плутон -1 ЕООД, ЕИК 115038506, жк Тракия бл.33, ет.2, ап.14, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

«Извършване на логистика/транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.10.2015 г. 

Крайна дата

07.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
10900 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Вълчев Димитров
Длъжност: Кмет на община Генерал Тошево