Версия за печат

02711-2015-0145

BG-Попово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр. Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=570.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 31 от 31.07.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0145
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2015 година‘‘


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 81 от 09.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Мариана и Цанко ООД ; ЕИК: 125550451, ул.Христо Ботев № 16, ет.2, Република България 7800, Попово, Тел.: 0897 872400, E-mail: tzankod@abv.bg, Факс: 0608 45733

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2015 година‘‘

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
5000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
651.28 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Григор Игнатиев Гогов
Длъжност: директор