Версия за печат

00575-2016-0001

BG-Раковски: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2016г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: Обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и Обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2016г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: Обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и Обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
99200 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 99200, Най-висока оферта: 119040 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 24 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2016г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: Обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра
V.1) Дата на сключване договора
13.01.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.01.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПЕТРОЛ АД, ЕИК 831496285, ул. Търговска № 12, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 02 9803924, E-mail: office@petrol.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 99200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 99200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 99200, Най-висока цена 119040 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Сделката е борсова и е осъществена чрез "Софийска стокова борса" АД.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерски съвет. В случая борсовата сделка е предпочетена за реализиране на обществената поръчка предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявление, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове при същевременно спазване принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Ведно с това, с избора на настоящата процедура се дава възможност за участие на всички потенциални участници за изпълнители на поръчката, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти и се гарантира спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.