Версия за печат

00099-2016-0001

BG-гр. Етрополе: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Юлия Митова, Република България 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0720 68207, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: главен специалист „Проекти, инвестиции и строителство“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.etropolebg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Обособена позиция 1:„Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178”; Обособена позиция 2:„Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)”; Обособена позиция 3: „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“; Обособена позиция 4: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Етрополе
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва: Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178” Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)” Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“ Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28”. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването - Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБЕКТ на настоящата поръчка са следните многофамилни жилищни сгради: 1. „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178” Многофамилна жилищна сграда състояща се от три секции, всяка с пет надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Всяка секция има самостоятелен вход. Сградата разполага с общо 45 броя апартаменти и РЗП 3272,00 м2. Сградата е построена 1982 г. 2. „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)” Многофамилна жилищна сграда състояща се от три секции, две от които с шест и една с пет надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Секции 19 и 20 разполагат с по един самостоятелен вход, а секция 21 с два входа. Сградата е построена в кв. 178(8), гр. Етрополе и разполага с 66 броя апартаменти и РЗП 4 540,00 м2. Секция 19 е построена 1983г. , секция 20 – 1978г., а секция 21 – 1984г. 3.„Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“ Многофамилна жилищна сграда с шест жилищни етажа за всяка секцията и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от три жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, съответно "А", "Б" и "В", общо с 54 броя апартаменти и РЗП 4566,00м2. Сградата е построена 1982г. на бул. „Руски“ №171,кв.128, гр. Етрополе. 4.„Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28” Многофамилна жилищна сграда на шест и седем жилищни етажа, в зависимост от секцията. Сградата е ситуирана в гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28. Състои се от три входа, разпределени в две жилищни секции, с общо 55 броя апартамента и РЗП 5 335 м2. Построена е през 1984г. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Продължава в Раздел VI.3

Прогнозна стойност без ДДС
4693400 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие за: Обособена позиция 1: 8 600 лева; Обособена позиция 2: 12 000 лева; Обособена позиция 3: 12 000 лева и Обособена позиция 4: 14 000 лева. 2. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществена поръчка. Форма и изисквания към гаранцията за участие/изпълнение: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Възложителя, посочена в обявлението. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Сметката на Възложителя е, както следва: IBAN : BG17 CECB 9790 3343 1203 00, BIC код : CECBBGSF, при Банка ЦКБ АД, клон Етрополе.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г. Чл. 5. (1) АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и цената за строително-монтажни работи, което е дължимо след писмено уведомяване от страна на Възложителя за начало на изпълнението на договора, при наличие на банкова гаранция в полза на „Българска банка за развитие“ АД за целия размер на аванса посочен от Изпълнителя и издадена проформа фактура. След извършване на плащането се представя оригинална фактура. Изпълнителят може да не поиска авансово плащане. (2) Авансовото плащане (когато е налично) се приспада съгласно чл.6 и чл.7 (3) Гаранцията за авансовото плащане се освобождава след пълното приспадане на аванса по фактури за реално извършени СМР/дейности. Чл. 6. МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ е дължимо в размер на 97 % (деветдесет и седем процента) от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор, след влизане в сила на Разрешение за строеж на сградата, при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура. В случай на получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, от дължимата сума се приспада процент равен на процента на полученото авансово плащане / ако е получен аванс в размер на 35% съгласно чл.5 ал.1, то от дължимите 97% от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор се приспада 35%/. Чл. 7. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР до достигане на 90% реално извършени СМР. Плащанията се извършват по следният начин: т.1 Изпълнителя издава фактури за реално извършени СМР до достигане на 55% от цената за строително-монтажни работи без да приспада аванс. т.2.1 В случай, че Изпълнителя е получил аванс, той издава една фактура за реално извършени СМР за 35% от цената за строително-монтажни работи, в която се извършва приспадане на получения аванс. т.2.2 В случай, че Изпълнителя не е получил аванс, той издава фактури до достигане на 35% от цената за строително-монтажни работи, без да приспада аванс. Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Акта за приемане на строително-монтажни работи представлява двустранен констативен протокол между изпълнител и възложител, одобрен от лицето, упражняващо строителен надзор и съдържащ количествено стойностна сметка на реално изпълнените и подлежащи на изплащане строително-монтажни работи. Изпълнителя има право да издава фактури за всяко едно реално извършено СМР, за което има Акт за приемане на строително-монтажни работи. Чл. 8. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СМР е дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. Дължимата сума представлява разликата между стойността на окончателно приетите и действително извършени дейности и строително монтажните работи (включително непредвидени разходи) и фактурираните авансово и междинни плащания. Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Чл. 9. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР в размер 3 (три) % от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор. Плащането е дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват договор помежду си, което се прилага към офертата в копие, който договор следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че: - че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. - да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и договора следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не посочено в договора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, трета категория строежи, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, като този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на стр-те работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно нац.му закон, придружен с превод на бълг.език.Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юр.лице, от участника за вписване в ЦПРС за изпълнение на СМР от ПРВВЦПРС или за чужд.лица съотв. екв.документ или декларация или удостоверение от комп.органи съгласно нац. му закон за вписването на лицето в съотв.проф.регистър на държавата, допускащ съгласно зак-то на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на стр-те работи обект на наст.общ.поръчка, придружен с превод на бълг.език. 1. плик №1 с надпис „Документи за подбор”: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Представя се от участниците в свободна форма;1.2.Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1): а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на проф.дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;1.3. Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2);1.4. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 1.5. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 4); 1.6. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 5); 1.7. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (Образец № 6); 1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 10); 1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 11); 1.10. Декл. за запознаване с условията на откритата процедура и стр.площадка (Образец № 12); 1.11.Документ за гаранция за участие – в оригинал; 1.12. Пълномощно (оригинал или нот. зав.копие) – когато офертата или някой документ от нея не е подписан от упр. и предст.участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 2. Плик №2 ...; 3. Плик №3 ...; продължава в раздел VІ.3. Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за Tехнически възможности и/или квалификация.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за Tехнически възможности и/или квалификация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; тежест: 20
Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; тежест: 50
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Същата е платима в размера, посочен в обявлението, като цената е с включен ДДС.Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на екземпляр на документацията за участие, на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е посочена в раздел VІ.3. Допълнителна информация, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 12:00
Място

Адреса на Възложителя (посочен в Раздел І.1.)

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Документация за участие в процедурата може да бъде намерена на официалния уеб-сайт на Община Етрополе: http://www.etropolebg.com от датата на публикуването на Обявлението. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на профила на купувача. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: а) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; б) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в". 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към предоставяните услуги. Продължение от Раздел III.2.1.: Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец №7) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ведно с график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта. 3. Плик № 3 „Предлагана цена”, ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №8). Банкова сметка за закупуване док-я за участие: IBAN : BG73 CECB 9790 8443 1203 02, BIC код :CECBBGSF, при ЦКБ АД, клон Етрополе, код на вид плащане: 44 40 00. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Продължение от Раздел II.2.1.:Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. Подробно описание на дейностите, предвиждани за изпълнение в рамките на настоящата общ.поръчка са дадени в Техническата спецификация към документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178”
1) Кратко описание

Обособена позиция 1:„Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178” Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност; Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването; Осъществяване на авторски надзор; Изпълнение на СМР

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя. ППри изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. Подробно описание на дейностите, предвиждани за изпълнение в рамките на настоящата общ.поръчка са дадени в Техническата спецификация към документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
866900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)”
1) Кратко описание

Обособена позиция 2:„Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)” Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност; Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването; Осъществяване на авторски надзор; Изпълнение на СМР.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. Подробно описание на дейностите, предвиждани за изпълнение в рамките на настоящата общ.поръчка са дадени в Техническата спецификация към документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
1203000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“
1) Кратко описание

Обособена позиция 3:„Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“ Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност; Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването; Осъществяване на авторски надзор; Изпълнение на СМР.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. Подробно описание на дейностите, предвиждани за изпълнение в рамките на настоящата общ.поръчка са дадени в Техническата спецификация към документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
1209800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28”
1) Кратко описание

Обособена позиция 4: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28” Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност; Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването; Осъществяване на авторски надзор; Изпълнение на СМР.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. Подробно описание на дейностите, предвиждани за изпълнение в рамките на настоящата общ.поръчка са дадени в Техническата спецификация към документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
1413700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г.