Версия за печат

BG-Пловдив: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м., Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603926

Място/места за контакт: бул.Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000, 45211310, 45215100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по изграждане на бани в помещения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.03.2016 г. 

Продължителност в дни: 9
II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ