Версия за печат

BG-Пловдив: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м., Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603926

Място/места за контакт: бул.Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/?page_id=508.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиология, ОФД, І-во ВО, ІІ-ро ВО, Неврологично отделение и АГО при МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500 (LA16) , 33140000 (LA16)

Описание:

Лабораторни реактиви (За болнична употреба )
Медицински консумативи (За болнична употреба )

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003г. за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодична доставка на ваучери за храна

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
100000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
250000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на лекарства

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1300000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000 (LA16)

Описание:

Фармацевтични продукти (За болнична употреба )

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000 (LA16)

Описание:

Медицински консумативи (За болнична употреба )

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Закупуване, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

код NUTS

BG421

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Закупуване, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова медицинска апаратура

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ