Версия за печат

00085-2016-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски №3, За: Подп.инж. Оливер Океанов, Елисавета Михайлова, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА- сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул.Георги Софийски №3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: Входящо деловодство, ет.2 в административната сграда

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА-София - гр. София, ПК 1606, ул. Георги Софийски №3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”, съгласно техническа спецификация - Приложение №1. Поръчката е изготвена в съответствие с изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.29 от Закона за управление на отпадъците и чл.5 от Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Обект на поръчката – доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

19640000

Описание:

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата и обемът доставки на полиетиленови чували зависят от текущите потребности на ВМА. В рамката на срока на договора Възложителят има право да заявява количествата на отделните номенклатури, съобразно своите нужди до достигане на стойността на договора.

Стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв. Гаранцията за изпълнение е в размер 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ, с основание – „Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са от бюджета на ВМА. Срок на плащане: Доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след извършване на доставката и представяне на фактура заедно с двустранно подписан приемо- предавателен протокол за доставените стоки. Начин на плащане: Плащанията на доставките по сключения договор се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на Изпълнителя, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените стоки.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: В настоящата процедура за възлагане на ОП може да участва всяко българско или ЧФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура НЕ МОГАТ да участват: Физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, т.2,3 и 4 и ал.5 ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1, т.4 и 5; ЧФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,т.2,3 и 4 и чл.47,ал.2,т.1,т.4 и 5 ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал. 5 ЗОП. Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата и всички приложения към нея се представя в писмен вид, на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, както и предмета на обществената поръчка. ОСНОВНИЯТ (ОБЩ) ПЛИК с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ с името на участника“, в който се поставят документите и информацията, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56,ал.1 т.1-6,8,11-14 ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Плик № 1 съдържа: -Списък на документите, съдържащи се в офертата /в оригинал, по образец/, подписан от участника. В списъка следва да се опишат всички представени от него документи и информации, съдържащи се в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително се номерира и подрежда в последователността на списъка; -Представяне на участника /в оригинал, по приложен образец/, вкл. админ. данни и посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идент. информация в съответствие със законодателството на държавата; -Декларация по чл.47,ал.9 ЗОП /в оригинал, по образец/; -При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; -Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; -Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС; -Декларация за участие на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП /в оригинал, по образец/; -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в оригинал, по образец/; -Декларация за липса на свързаност по чл.56,ал.1,т.6 ЗОП /в оригинал, по образец/; -Декларация за приемане условията в проекта на договора /в оригинал, по образец/; -Оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя; -Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 ЗОП - посочени в Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности“ на Обявлението за поръчката. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и името на участника, в който се поставят документите по чл.56, ал.1, т.7 ЗОП – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, към което ако е приложимо- декларация по чл.33, ал.4 ЗОП. Плик № 2 съдържа: -Техническо предложение на участника, подписано и подпечатано, на хартиен носител по Образец №10 и №10А. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и името на участника, който съдържа ценовото предложение на участника. Плик № 3 съдържа:- Ценова оферта по Образец №12, на хартиен и оптичен носител, подписана и подпечатана от участника /в оригинал, по образец/;- Попълнено с цени, подписано и подпечатано в таблична форма Приложение №12А /в оригинал, по образец/.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не изисква от участниците наличие и доказване на финансов ресурс.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение /референция/, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 3. Декларация за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 – 2004 – в обхвата на поръчката от производителя или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки - най-малко една доставка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки еднакви с предмета на поръчката” се разбира доставката на стоките по спецификацията за здравни заведения. * Под „доставки сходни с с предмета на поръчката” се разбира доставка на стоките по спецификацията за други получатели. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 3. Участникът следва да представи заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на околната ссреда ISO 14001 – 2004 – в обхвата на поръчката или еквивалент от производителя.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

ВМА София, бул.Г.Софийски №3, административната сграда, ет.1, зала 10.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят изпраща обявлението за поръчка като се възползува от намалените срокове, посочени в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ