Версия за печат

00085-2016-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 42 от 12.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул.Георги Софийски №3, За: Подп.инж. Оливер Океанов, Елисавета Михайлова, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Отдел Логистика- Сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната” , съгласно Техническа спецификация- Приложение №1. Поръчката е изготвена в съответствие с изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.29 от Закона за управление на отпадъците и чл.5 от Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки по предварителни писмени заявки на Възложителя на видовете номенклатурни стоки по спецификацията, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV „Техническа спецификация” – Приложение № 1, представени в таблична форма като приложение, неразделна част от конкурсната документация. Количествата и обемът доставки на стоките по предмета на поръчката зависят от текущите потребности на ВМА. Количествата за месец и съответните общи количества за целия срок на договора са ориентировъчни.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от периодични доставки на полиетиленови чували за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната. Утвърден Рапорт от началника на сектор "Логистично осигуряване" за необходимостта от откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП; Становища от началник Финансов отдел и началник на отдел ПАКМФР за финансовата допустимост на разхода по съответния бюджетен параграф и поемане на задължение от бюджета на ВМА.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ГЕНЕРАЛ- МАЙОР ЧЛЕН- КОР.ПРОФ. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТРОВ, дмн
Длъжност: НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ